Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Τμήμα Δοικήσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με κατεύθυνση τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα έχουν τις παρακάτω:
Γνώσεις:
-
Βασικές αρχές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, Οικονομικά Επιχειρήσεων, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
- Στοιχεία Μάρκετινγκ, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Δικαίου Επιχειρήσεων.
- Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης
- Δίκαιο και οικονομικό πλαίσιο που διέπει τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες μονάδες υγείας.
- Εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων, όπως στοιχεία Στατιστικής, Επιχειρησιακής έρευνας και Πληροφοριακών συστήματων Διοίκησης.
- Μεθοδολογία για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας, την ανάλυση του προβλήματος, την αναζήτηση και συλλογή βιβλιογραφίας και καλών πρακτικών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Δεξιότητες:
- Αποτελεσματική χρησιμοποίηση των σύγχρονων εργαλείων μάνατζμεντ για τον ορθολογικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών και των δομών, για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της διοικητικής δράσης, την παρακίνηση του προσωπικού και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων.
- Καταγραφή, έλεγχος και αξιολόγηση διαδικασιών σε μια επιχείρηση.
- Κατανόηση της ροής πληροφορίας σε Πληροφοριακά Συστήματα και εξαγωγή από αυτά των απαραίτητων πληροφοριών.
- Χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας για τη λήψη αποφάσεων.
- Ανάλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος και διεξαγωγή της απαραίτητης έρευνας.

Ικανότητες:
- Άμεση προσαρμογή σε περιβάλλον επιχειρηματικό, καθώς στα πλαίσια των σπουδών τους θα έχουν υλοποιήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση σε επιχείρηση.
- Ικανότητες ανάλυσης ενός ερευνητικού θέματος, σύνθεσης δυνατών θεωριών και εργαλείων για την επίλυσή του και τέλος παρουσίασή του.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Οι απόφοιτοι:
- Θα είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος.
- Θα είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες και τις μεθόδους της ποσοτικής ανάλυσης και θα διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες για την αξιοποίηση των μεθοδολογιών αυτών στην υποστήριξη της λήψης των αποφάσεων και στη διασφάλιση της μετρησιμότητας της διοικητικής δράσης.
- Θα διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση, την προσαρμογή και τη συμβολή, από την οπτική του τελικού χρήστη, στον σχεδιασμό σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.
- Θα γνωρίζουν το περιβάλλον των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, οι οποίες παρέχονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
- Θα έχουν εξειδικευτεί σε θέματα οργάνωσης προγραμματισμού, αξιολόγησης των δομών υγείας και πρόνοιας, καθώς και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των δομών αυτών.
- Θα γνωρίζουν σε βάθος την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία διέπει τόσο τις δομές, όσο και τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, θα έχουν ειδικές γνώσεις στη νομοθεσία της υγείας που διέπει άμεσα τις δραστηριότητες των δομών υγείας και πρόνοιας.
- Θα γνωρίζουν καλά τις λειτουργίες λογιστικής, δημοσιονομικής και χρηματο-οικονομικής διαχείρισης των πόρων των δομών της κεντρικής διοίκησης ως προς τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, καθώς και τις λογιστικές λειτουργίες και την οικονομική διαχείριση των δομών του ιδιωτικού τομέα για αντίστοιχες υπηρεσίες.

Βασικός στόχος του προγράμματος σπουδών είναι οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να εργαστούν με επιτυχία σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, καθώς και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης, με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού όσο και στο δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά και ταυτόχρονα να θέτει την απαιτούμενη έμφαση στις παραδοσιακές αρχές της Ανώτατης Παιδείας και συνεπώς, στην ανάγκη για ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών, ιδιαίτερα δε λόγω της κοινωνικής φύσης των γνωστικών αντικειμένων των κατευθύνσεών του. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες με ανταπόκριση στις εξελίξεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, τόσο στον χώρο των επιχειρήσεων όσο και στον χώρο των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας – φροντίδας.
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 42 εξαμηνιαία μαθήματα, εκ των οποίων, 24 κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, 12 μαθήματα κατεύθυνσης, 6 μαθήματα επιλογής από τα 28 μαθήματα επιλογής που προσφέρονται. Υπάρχουν επίσης 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής που δεν προσμετρώνται στα 42.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν γνώσεις σε:
Αρχές Διοίκησης
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Μάρκετινγκ
Ποιοτικός Έλεγχος
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Δίκαιο
Δημόσια Διοίκηση
Επιχειρησιακός σχεδιασμός
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική Θεωρία
Δημόσια Οικονομικά
Λογιστική
Μαθηματικά – Στατιστική
Πληροφορικής
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν – Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Πολιτική Επιστήμη
Τα μαθήματα κατεύθυνσης αφορούν:
Δίκαιο Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Οικονομική Υπηρεσιών Υγείας
Οργάνωση και Διοίκηση πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας
Οργάνωση και Διοίκηση Νοσοκομείων
Πολιτική και σχεδιασμός Υγείας και Κοινωνικής προστασίας
Διοικητική πρακτική Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Πληροφορική της Υγείας
Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, επίλυση ασκήσεων και εργαστηριακά μαθήματα.

Σχέση με την απασχόληση

Το προσόν είναι προαιρετικό για εργασία στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΔΕΟ - ΔΜΥΠ

Θεματικοί Τομείς

Διαχείριση και διοίκηση