Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών, οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει, μεταξύ άλλων, θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις:
• προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη χρήση σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. C)
• ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού
• μελέτης και ανάπτυξης αλγορίθμων και δομών δεδομένων
• αρχιτεκτονικής των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνικών επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής
• σχεδίασης και διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων
• σχεδίασης και διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων
• σχεδίασης και διαχείρισης δικτύων δεδομένων
• σχεδίασης, διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
• μοντελοποίησης δικτύων και σχεδίασης τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων
• σχεδίασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων (ευρυζωνικών, ασύρματων, ενσύρματων, οπτικών, δορυφορικών, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας)
• τεχνολογίας σχεδίασης και κατασκευής αναλογικών/ψηφιακών ηλεκτρονικών και μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων
• μικρο/νανο-συστημάτων και εφαρμογών ρομποτικής.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, επιστημονικές θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να εργασθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.
Είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα τα οποία αφορούν σε σχεδιασμό, δημιουργία, λειτουργία, ασφάλεια και εκμετάλλευση πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων πληροφορικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών, καθώς και συστημάτων υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. είναι ικανός, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες όταν πρόκειται για μεγάλης εμβέλειας έργα, να:
• παράγει και δημιουργεί σύγχρονα προγράμματα (λογισμικό) αξιοποιώντας νέα εργαλεία και τεχνικές
• αναπτύσσει και σχεδιάζει σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του φορέα
• σχεδιάζει τη δομή, τη λειτουργία και την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρησιακό περιβάλλον
• αναλύει και σχεδιάζει αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά/μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, κατάλληλα για την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακών ή/και κατανεμημένων συστημάτων
• αναλύει, μελετά, σχεδιάζει και συντηρεί αρχιτεκτονικές συστημάτων υλικού, με εφαρμογή είτε σε αυτόνομα είτε σε κατανεμημένα δικτυακά συστήματα
• εξασφαλίζει την εκμετάλλευση και ασφάλεια σύγχρονων δικτύων τηλεπικοινωνίας
• παράσχει συμβουλευτικό έργο και μελέτες για τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς σε θέματα πληροφορικής, δικτύων και υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
• συμμετέχει και παρακολουθεί ερευνητικά θέματα και μεταπτυχιακά προγράμματα στις θεματικές ενότητες της πληροφορικής, των δικτύων επικοινωνίας και του υλικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών.Περαιτέρω πληροφορίες

Η εκπαιδευτική ευκαιρία αφορά τα πεδία της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (πιο ειδικά στους Μηχανικούς Πληροφορικής) στα οποία εστιάζεται το περιεχόμενο των σπουδών. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες στον χώρο της τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι και θα στελεχώσουν αντίστοιχες θέσεις στην αγορά εργασίας.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο δεν συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.