Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 6 από 6
Επίπεδο Τίτλος
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών.Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές για την παραγωγή της καθημερινής ζωής". Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών". Ειδικεύσεις: 1. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας, 2. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές και 3. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Πατρών.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων».Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίαας.