Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών". Ειδικεύσεις: 1. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας, 2. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές και 3. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο απόφοιτος θα:
Γνώσεις:
Ειδίκευση "Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας"
Εφαρμόζει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις στη διερεύνηση και ανάλυση σύνθετων προβλημάτων σχετικών με τη συμπεριφορά υλικών και δομικών κατασκευών/γεωτεχνικών έργων σε διάφορες δράσεις καθώς και σε συνδυασμό δράσεων, περιγράφει με ακρίβεια και τεχνική επάρκεια τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού ενός έργου με κριτήρια επιτελεστικότητας, γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτελεστικότητα των έργων, γνωρίζει τις διαθέσιμες κατασκευαστικές μεθόδους για κάθε είδους έργο, αναγνωρίζει τις αιτίες βλαβών/αστοχιών σε έργα, αποτιμά το βαθμό επιρροής που έχουν στη φέρουσα ικανότητά τους και προσδιορίζει την τεχνικά αρτιότερη και οικονομικά συμφέρουσα μέθοδο αντιμετώπισης των βλαβών.
Ειδίκευση "Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές"
Εφαρμόζει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις στη διερεύνηση και ανάλυση σύνθετων προβλημάτων σχετικών με την διακινδύνευση και την αξιοπιστία των υποδομών, στις μεθόδους βελτιστοποίησης έργων και υπηρεσιών, στη χρήση των εφαρμοσμένων μαθηματικών και αριθμητικών μεθόδων για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, στην υδροδυναμική θαλασσίων και εσωτερικών υδάτων και στην παράκτια κυκλοφορία, στις μεθόδους ανάκτησης πόρων από τα υγρά απόβλητα, στην προσέγγιση και το σχεδιασμό συστημάτων αειφόρου διάθεσης υγρών αποβλήτων, στις μεθοδολογίες διαχείρισης και προστασίας της παράκτιας ζώνης, στην προσομοίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στις τεχνικές αποκατάστασης των διαφόρων οικοσυστημάτων, στους περιβαλλοντικούς παράγοντες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση βιώσιμων τεχνικών υποδομών, καθώς και σε θέματα περιβαλλοντικής υδραυλικής και διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων.
Ειδίκευση "Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων"
Εφαρμόζει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις στη διερεύνηση και ανάλυση σύνθετων προβλημάτων σχετικών με την διακινδύνευση και την αξιοπιστία των υποδομών για μεταφορές, τις βιώσιμες και ευφυείς μεταφορές, την κινητικότητα και την αυτονομία στις μεταφορές, τα πολυμεσικά και συνδεδεμένα/συνδυασμένα συστήματα μεταφορών, τη βιωσιμότητα των συγκοινωνιακών έργων στον κύκλο ζωής τους, τα συστήματα και τις τεχνολογίες για έξυπνες και ψηφιακές πόλεις, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα, τα συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών, τα συστήματα λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας υποδομών, τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, κρίσεων/καταστροφών και κρίσιμων υποδομών, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαχείριση έργων, την ανάλυση δεδομένων και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, τις μεθόδους βελτιστοποίησης και τις εφαρμογές τους στο πεδίο των μεταφορών και της διαχείρισης έργων.
Δεξιότητες:
Ειδίκευση "Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας"
Εφαρμόζει τη θεωρητική γνώση και χρήση πολύ εξειδικευμένων τεχνικών και εργαλείων στο σχεδιασμό και την κατασκευή έργων, αναλύει και αποτιμά τα δεδομένα κάθε προβλήματος σε κατασκευές/έργα, κατανοεί σε βάθος τις παραμέτρους του προς επίλυση προβλήματος, επιλέγει τα πλέον κατάλληλα για το έργο υλικά, χειρίζεται σύγχρονες μεθόδους προσομοίωσης και εργαλεία ανάλυσης κατασκευών, επιλέγει τις μεθόδους και τις διαδικασίες για επαναφορά των έργων σε λειτουργία μετά από απρόβλεπτες δράσεις, συντάσσει τεχνικά τεκμηριωμένες εκθέσεις για το σχεδιασμό κατασκευών ή την αντιμετώπιση προβλημάτων επιτελεστικότητας.
Ειδίκευση "Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές"
Εφαρμόζει τη θεωρητική γνώση και χρησιμοποιεί πολύ εξειδικευμένες τεχνικές και εργαλεία για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων: (α) στο σχεδιασμό παράκτιων έργων και εσωτερικών υδάτων, (β) στην ανάκτηση πόρων από τα υγρά απόβλητα, (γ) στον σχεδιασμό συστημάτων αειφόρου διάθεσης υγρών αποβλήτων, (δ) στη διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης, (ε) στη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, (στ) στην αποκατάσταση των διαφόρων οικοσυστημάτων και (ζ) εν γένει στο σχεδιασμό και στη διαχείριση βιώσιμων τεχνικών υποδομών.
Ειδίκευση "Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων"
Εφαρμόζει την θεωρητική γνώση και χρήση πολύ εξειδικευμένων τεχνικών και εργαλείων για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση βιώσιμων και ευφυών συστημάτων μεταφορών, στην αναβάθμιση της κινητικότητας και της αυτονομίας στις μεταφορές, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων για έξυπνες και ψηφιακές πόλεις, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και έξυπνων δικτύων, διαχείρισης κινδύνων, κρίσεων/καταστροφών και κρίσιμων υποδομών, στην υλοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (σε πραγματικό χρόνο) και στην υποστήριξη βέλτιστων αποφάσεων διαχείρισης έργων/υποδομών και διαδικασιών στον κύκλο ζωής τους.
Ικανότητες:
Ενεργεί αυτόνομα, προσδιορίζει και συνεργάζεται με ομάδες πολλαπλών ειδικοτήτων, ολοκληρώνει με υπευθυνότητα έργα σε φάσεις μελέτης ή εκτέλεσης, κατανοεί την ακαδημαϊκή και ερευνητική δεοντολογική ευθύνη, συμμετέχει ενεργά στη δια βίου μάθηση και αξιολογεί έννοιες και ιδέες που συνεισφέρουν σε νέες ή εναλλακτικές προοπτικές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

To Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Σχεδιασμό Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών» δεν είναι απαραίτητο για την άσκηση επαγγέλματος και δεν συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 1 έτος