Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ Οι βασικοί στόχοι στη παροχή γνώσεων του προγράμματος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων είναι η ουσιαστική ανταπόκριση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή και η προσαρμογή των γνώσεων στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να προσφέρουν άριστες υπηρεσίες αλλά και για καλύτερη απορροφητικότητα των πτυχιούχων του Τμήματος. Ειδικότερα, βασική γνώση της εκπαίδευσης είναι η επιδίωξη της κατανόησης και προσαρμογής των εφαρμογών της πληροφορικής σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα όπως σύνταξη μελετών, επίβλεψη δομικών έργων, οργάνωση και διαχείριση εργοταξίων, ανακαινίσεις κτιρίων, εξοικονόμηση ενέργειας και τεχνολογίες περιβάλλοντος.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων περιλαμβάνει πλήθος επαγγελματικών δεξιοτήτων οι οποίες καλύπτουν σημαντικό μέρος των μελετών και των κατασκευών δομικών έργων, την οργάνωση και τον έλεγχο εργοταξίου, την παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών, την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, τις τοπογραφικές αποτυπώσεις κ.λπ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε το γνωστικό αντικείμενο του επαγγέλματος όπως αυτό εξειδικεύεται στο πρόγραμμα σπουδών να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας αλλά και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού προσφέρει ικανότητες σύνταξης μελετών αρχιτεκτονικών και στατικών, οργάνωσης εργοταξίου και γνώση της τεχνολογίας περιβάλλοντος

Περαιτέρω πληροφορίες

Αρχικά στα πρώτα εξάμηνα των σπουδών γίνεται μια γενική εισαγωγή στα μαθήματα Φυσικής, Μαθηματικών και Μηχανικής ουτώς ώστε οι σπουδαστές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αναγκές των επόμενων εξαμήνων. Από το τρίτο εξάμηνο και μετα γίνεται εισαγωγή σε εξειδικευμένα μαθήματα Πολιτικού Μηχανικού όπως Αντοχή υλικών, Σκυρόδεμα, Τοπογραφία, Αρχιτεκτονική. Στη συνέχεια στα τελευταία εξάμηνα παρέχονται οι γνώσεις για την ουσιαστική εφαρμογή του επαγγέλματος και διδάσκονται μαθήματα στατικών προγραμμάτων, αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τοπογραφικών αποτυπώσεων και περιβαλλοντολογικών μελετών.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο των Πολιτικών Δομικών Έργων είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού σε τεχνολογικό επίπεδο. Απαιτείται για τη σύνταξη στατικών και αρχιτεκτονικών μελετών, για τοπογραφικες μελέτες και αποτυπώσεις και για περιβαλλοντολογικό σχεδιασμό.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.