Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παρέχει ευρεία, αναλυτική και ολοκληρωμένη γνώση σε σχέση με τη φύση των επιχειρήσεων, την οργάνωση και διοίκησή τους και τη λειτουργία τους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν γνώση και κατανόηση (α) των οργανώσεων, (β) του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δρουν οι οργανώσεις και (γ) του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται και διοικούνται. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι πτυχιούχοι είναι επαρκώς καταρτισμένοι και ικανοί για τα ακόλουθα: α) να εφαρμόζουν επαρκώς τη θεωρητική και πρακτική γνώση που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος σπουδών, β) να οργανώνουν και να διοικούν επιχειρηματικές μονάδες, και γ) να δημιουργούν και να λειτουργούν τις δικές τους επιχειρηματικές μονάδες.
Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για της οικονομία και τις αγορές, τους πελάτες, την χρηματοοικονομική διαχείριση, τη διαχείριση του ανθρώπινου στοιχείου, τη διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τα πληροφοριακά συστήματα και γενικά τις ΤΠΕ, την επιχειρηματική στρατηγική, το ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία, κλπ..
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Οι φοιτητές αναπτύσσουν και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις παρακάτω δεξιότητες:
-- ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ: Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να αναλύουν τις καταστάσεις στις επιχειρήσεις έτσι ώστε να τις κατανοούν και να τις ερμηνεύουν, να αντιλαμβάνονται τις κρίσιμες παραμέτρους και τους παράγοντες επιτυχίας ή απειλής, να αξιολογούν εναλλακτικές δράσεις με βάση αποδεικτικά στοιχεία, να συνθέτουν τα δεδομένα για να αναπτύσσουν νέες προσεγγίσεις και να αναζητούν λύσεις, να προσλαμβάνουν με ερευνητικό και κριτικό πνεύμα νέες ιδέες και αντιλήψεις.
-- ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: οι φοιτητές μπορούν να αναλύουν δεδομένα για να βρίσκουν λύσεις στα επιχειρηματικά προβλήματα, να διαμορφώνουν και να αναπτύσσουν ποσοτικά μοντέλα, να ερμηνεύουν τα δεδομένα και τις λύσεις, να κάνουν προβλέψεις, να αντιλαμβάνονται να προσδιορίζουν και να αναλύουν τα αποτελέσματα των δράσεων.
-- ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται, να διαμορφώνουν και να επιλύουν επιχειρηματικά προβλήματα, να δημιουργούν και να αξιολογούν εναλλακτικές δράσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών καταστάσεων.
-- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: οι φοιτητές αναπτύσσουν αποτελεσματική ικανότητα επικοινωνίας στον προφορικό και γραπτό λόγο.
-- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ: Οι φοιτητές κατανοούν την ανάγκη να ενεργούν με συνέπεια, επαγγελματικότητα, σεβασμό, τιμιότητα, και ηθική.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι φοιτητές αναπτύσσουν και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις παρακάτω ικανότητες:
-- ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ: οι φοιτητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην πράξη, κυρίως μέσα από τις ασκήσεις πράξης και γενικότερα με ασκήσεις με πρακτικό περιεχόμενο.
-- ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: οι φοιτητές μαθαίνουν τα εργαλεία και αναπτύσσουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται, να διαμορφώνουν και να επιλύουν επιχειρηματικά προβλήματα, καθώς και να συλλογίζονται, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν εναλλακτικές επιλογές/ δράσεις.
-- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: οι φοιτητές γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλεία για την εκτέλεση των επιχειρηματικών λειτουργιών και διαδικασιών ως μέσα για την ανάπτυξη καινοτομικών προσεγγίσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
-- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: οι φοιτητές αναπτύσσουν αποτελεσματική ικανότητα επικοινωνίας στον προφορικό και γραπτό λόγο για την υπεράσπιση των θέσεών τους ή την προβολή των αποτελεσμάτων της δουλειάς τους .
-- ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ: οι φοιτητές επιδεικνύουν ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας στα πλαίσια μιας ομάδας εργασίας.
-- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: οι φοιτητές είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα (θεωρητικές εργασίες, διπλωματική) αυτόνομα ή ως μέλη ομάδας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων και τη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στην επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και την παροχή στους σπουδαστές του απαραίτητου θεωρητικού και πρακτικού υποβάθρου που θα εξασφαλίζει τη σφαιρική κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Σκοπός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι ειδικότερα η προετοιμασία και εκπαίδευση στελεχών στα γνωστικά αντικείμενα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με τις εφαρμογές τους στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.
Τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν την οικονομική ανάλυση, τη μελέτη των αγορών, τις σχέσεις με τους πελάτες, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη διαχείριση του ανθρώπινου στοιχείου, τη διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τα πληροφοριακά συστήματα και γενικά τις ΤΠΕ, την επιχειρηματική στρατηγική, το ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία, κλπ.. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πολλά επιμέρους και εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. διεθνοποίηση, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, κλπ.)

Σχέση με την απασχόληση

Tο πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ένα από τα απαραίτητα πτυχία για την άσκηση οικονομοτεχνικού επαγγέλματος, που δίδει το Οικονομικό Επιμελητήριο. Επίσης, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 514/89 (ΦΕΚ 218/τ.Α'/5-10-89), οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μπορούν να λειτουργούν ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.