ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Απαριθμεί τα κυριότερα είδη πρώτων υλών, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων, καθώς και των παραγωγικών μονάδων γενικώς και ειδικότερα των μονάδων ανακυκλώσιμων υλικών.
2. Αναγνωρίζει τις δυνατότητες διαχωρισμού των υλικών σε κατηγορίες ανάλογα με τις απαιτήσεις νομοθεσίας, της αγοράς και των εμπορικών – τεχνολογικών δυνατοτήτων.
3. Αναλύει την περιβαλλοντική νομοθεσία, τα ειδικά προδιαγεγραμμένα όρια/πλαίσια, τις αρχές οικολογίας και διαχείρισης αποβλήτων.
4. Αναλύει βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, σύνταξη εκθέσεων και αναφορών, τήρηση αρχείων δεδομένων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, στατιστική επεξεργασία τιμών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Ταυτοποιεί και διαχωρίζει υλικά, στοιχεία και μηχανές, όργανα, συσκευές γενικώς & ειδικότερα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερογενείς πρώτες ύλες.
2. Χρησιμοποιεί και συντηρεί τις διάφορες συσκευές αυτοματοποιημένων, -ημι-, μη- εγκαταστάσεων, διεργασιών παραλαβής, διαχωρισμού υλικών, αποθήκευσης, αποστολής, μεταφοράς.
3. Εφαρμόζει οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας.
4. Πραγματοποιεί βοηθητικές εργασίες στην εφαρμογή νέων τεχνολογικών μεθόδων σε μονάδες διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Παρέχει ατομική και ομαδική εργασία σε ποσοτικά & ποιοτικά προκαθορισμένο – προδιαγεγραμμένο πλαίσιο επιχειρήσεων διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων (εργασίες τεχνικές, γραμματείας, αγορών, αναζήτησης /επεξεργασίας πληροφοριών κ.ά.).
2. Λαμβάνει μέτρα προστασίας εργαζομένων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση