ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Παρουσιάζει τη λειτουργία των κυριοτέρων παραγωγικών διαδικασιών και του είδους των αποβλήτων που παράγονται σε κάθε παραγωγική διαδικασία.
2. Ανακαλεί γνώσεις συνδεσμολογίας και βαθμονόμησης των μηχανημάτων μέτρησης παραμέτρων ρύπανσης.
3. Αναγνωρίζει τις ενδείξεις των μηχανημάτων ανάλυσης και προσδιορισμού ρυπαντών.
4. Περιγράφει τους κανόνες ποιότητας του εργασιακού και επαγγελματικού περιβάλλοντος.
5. Απαριθμεί βασικά λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία ελέγχου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Χειρίζεται τα μηχανήματα μέτρησης της ρύπανσης και μετρά ρυπαντές εντός και εκτός του εργασιακού χώρου.
2. Kαταγράφει τις ενδείξεις των μηχανημάτων ανάλυσης και προσδιορισμού ρυπαντών.
3. Επισκευάζει τα μηχανήματα μέτρησης παραμέτρων ρύπανσης.
4. Εφαρμόζει απλή σχεδίαση ενός αντικειμένου ή μιας εγκατάστασης επί χάρτου και αναλύει ένα απλό τεχνικό σχέδιο.
5. Εξάγει αποτελέσματα και επεξεργάζεται μετρήσεις με χρήση Η/Υ.
6. Συσχετίζει τους ρυπαντές με τις ρυπογόνες πηγές. Πραγματοποιεί βοηθητικές εργασίες προσδιορισμού ρυπαντών σε περιπτώσεις έκτακτου περιβαλλοντικού περιστατικού – ατυχήματος.
7. Εξάγει ασφαλή αποτελέσματα της ποιότητας του βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Κρίνει με επάρκεια την τήρηση των προδιαγραφών καταλληλότητας των εργασιακών χώρων και των προδιαγραφών ασφάλειας των εργαζόμενων με βάση την ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
2. Εξακριβώνει με ασφάλεια τις αιτίες που επηρεάζουν την ποιότητα του βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση