ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Περιγράφει τη λειτουργία των κυριοτέρων παραγωγικών διαδικασιών και του είδους των αποβλήτων που παράγονται σε κάθε παραγωγική διαδικασία.
2. Αναγνωρίζει επαρκώς τις βασικές αρχές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
3. Ταξινομεί τις τεχνικές ελαχιστοποίησης αποβλήτων και τις "καθαρές" τεχνολογίες.
4. Ανακαλεί γνώσεις συνδεσμολογίας και βαθμονόμησης των μηχανημάτων μέτρησης παραμέτρων ρύπανσης.
5. Αναγνωρίζει τις ενδείξεις των μηχανημάτων ανάλυσης και προσδιορισμού ρυπαντών και ποιότητας αποβλήτων.
6. Αναφέρει τις προδιαγραφές ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Χειρίζεται τα μηχανήματα μέτρησης της ρύπανσης.
2. Χειρίζεται συστήματα αντιρρύπανσης.
3. Επισκευάζει τα μηχανήματα μέτρησης παραμέτρων ρύπανσης.
4. Πραγματοποιεί απλή σχεδίαση ενός αντικειμένου ή μιας εγκατάστασης επί χάρτου και αναλύει ένα απλό τεχνικό σχέδιο.
5. Επεξεργάζεται μετρήσεις με χρήση Η/Υ.
6. Συσχετίζει τους ρυπαντές με τις ρυπογόνες πηγές.
7. Πραγματοποιεί βοηθητικές εργασίες προσδιορισμού ρυπαντών σε περιπτώσεις έκτακτου περιβαλλοντικού περιστατικού – ατυχήματος.
8. Εξάγει ασφαλή αποτελέσματα ορθής ή μη λειτουργίας του εξοπλισμού.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Ακολουθεί με υπευθυνότητα την τήρηση των προδιαγραφών καταλληλότητας των εργασιακών χώρων και των προδιαγραφών ασφάλειας των εργαζομένων.
2. Κρίνει με επάρκεια την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας αποβλήτων με βάση την ελληνική και διεθνή νομοθεσία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση