ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει την ορολογία που σχετίζεται με την αθλητική δημοσιογραφία σε κάθε Μέσο επικοινωνίας ξεχωριστά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, διαδίκτυο) και επεξηγεί την ορολογία και τις ιδιαιτερότητες αναφορικά με μια ευρεία γκάμα αθλημάτων.
2. Περιγράφει τις τεχνικές έρευνας των αθλητικών θεμάτων-ειδήσεων, καθώς και τη μεθοδολογία του αθλητικού ρεπορτάζ.
3. Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της αθλητικής δημοσιογραφικής έκφρασης, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο, σε όλο το φάσμα των Μέσων επικοινωνίας (έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο).
4. Προσδιορίζει όλες τις διαδικασίες οργάνωσης και έκδοσης μιας αθλητικής εφημερίδας, καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται σε αυτήν.
5. Περιγράφει τις εργασίες που διενεργούνται σε ένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό στούντιο, καθώς και τις ομάδες ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε αυτές με στόχο την παραγωγή μιας αθλητικής εκπομπής.
6. Προσδιορίζει τα είδη της συνέντευξης, τις μεθόδους προετοιμασίας και διεξαγωγής τους, καθώς και τις τεχνικές παρουσίασης-δημοσιοποίησης του παραγόμενου από αυτές περιεχομένου.
7. Διατυπώνει τις αρχές του αθλητικού δικαίου, καθώς και τους κανονισμούς τόσο των δημοφιλών, όσο και των λιγότερο γνωστών αθλημάτων.
8. Παραθέτει βασικά στοιχεία σε σχέση με το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο, τη δημοσιογραφική δεοντολογία και τη λειτουργία των εποπτικών αρχών των Μέσων επικοινωνίας.
9. Αναλύει πλεονεκτήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με τις εναλλακτικές-συμμετοχικές μορφές δημοσιογραφίας (όπως η δημοσιογραφία των πολιτών), τα νέα τηλεοπτικά συστήματα (web TV, Internet Protocol TV) και τα πολυμεσικά εγχειρήματα της δημοσιογραφίας των δεδομένων (data journalism).
10. Αφηγείται σημαντικά γεγονότα, προερχόμενα από την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς αθλητισμού, καθώς και από την ελληνική και διεθνή αθλητική ειδησεογραφία.
11. Αναλύει πλεονεκτήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, τη διοίκηση (management) και τη χορηγία στο χώρο του αθλητισμού.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εκφέρει και συντάσσει ορθά την ελληνική γλώσσα με βάση ένα σύνολο ενδεδειγμένων κανόνων και τεχνικών.
2. Διενεργεί επιτυχώς με την αξιοποίηση επαγγελματικού τεχνικού εξοπλισμού (ακουστικά, μικρόφωνο, μόνιτορ) ραδιοφωνική και τηλεοπτική περιγραφή αθλητικού αγώνα με βάση μια σειρά δοκιμασμένων περιγραφικών τεχνικών.
3. Συντάσσει ή εκφέρει ορθά αθλητικό ενημερωτικό περιεχόμενο (ειδησεογραφικού ή σχολιογραφικού χαρακτήρα) πάνω σε μια ευρεία γκάμα αθλητικών θεμάτων, ανάλογα με το Μέσο ενημέρωσης για το οποίο προορίζεται (εφημερίδα, περιοδικό, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιστοσελίδα).
4. Εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους αποτελεσματικής σελιδοποίησης εντύπου (δημιουργία "κασέ" της σελίδας, ιεράρχηση και τιτλοφόρηση θεμάτων, επιλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση φωτογραφιών), με στόχο την καλύτερη δυνατή ανάδειξη του αθλητικού περιεχομένου.
5. Σχεδιάζει και πραγματοποιεί όλα τα στάδια εργασίας του αθλητικού ρεπόρτερ (ανάθεση ή εύρεση θέματος, συλλογή πληροφοριών-έρευνα, δημιουργία/παρουσίαση ρεπορτάζ) σε όλα τα Μέσα (έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), εντός του περιορισμένου χρονικού πλαισίου που ορίζει ο αρχισυντάκτης.
6. Αξιοποιεί (είτε ως πρωτογενές είτε ως δευτερογενές υλικό) εύστοχες φωτογραφίες στο πλαίσιο ανάδειξης ενός δημοσιογραφικού θέματος και συγγράφει τις ενδεδειγμένες λεζάντες ή κειμενολεζάντες.
7. Συγκροτεί και επιμελείται - τόσο από πλευράς περιεχομένου, όσο και από πλευράς μορφοποίησης (layout) - ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και ιστολόγια αθλητικού χαρακτήρα.
8. Αξιοποιεί όλα τα εργαλεία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) με στόχο τη δημοσιοποίηση και διακίνηση αθλητικού περιεχομένου στο πλαίσιο των εναλλακτικών-συμμετοχικών μορφών δημοσιογραφίας του 21ου αιώνα.
12. Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους συναδέλφους, τα διοικητικά στελέχη και το τεχνικό δυναμικό ενός ραδιοφωνικού/τηλεοπτικού σταθμού ή ενός δημοσιογραφικού οργανισμού εντύπων με στόχο τη δημιουργία ενός άρτιου δημοσιογραφικού εγχειρήματος (αθλητικής ραδιοφωνικής / τηλεοπτικής εκπομπής, αθλητικού εντύπου ή αθλητικής ιστοσελίδας).
2. Διαμορφώνει την επαγγελματική του ταυτότητα και πρακτική με γνώμονα το Δίκαιο των ΜΜΕ και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
3. Ενεργεί με υπευθυνότητα, έχοντας ως προαίρεση και αρχή το δικαίωμα της κοινής γνώμης για σφαιρική και αντικειμενική πληροφόρηση.
4. Προσαρμόζει τις επαγγελματικές του πρακτικές στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις νέες τάσεις του επικοινωνιακού πεδίου.
5. Παράγει δημοσιογραφικό έργο, τόσο κάτω από εύκολες όσο και κάτω από δύσκολες συνθήκες, που επιβάλλουν απρόβλεπτες - συνεχείς μετακινήσεις και ακανόνιστα ωράρια.
6. Επιτελεί το δημοσιογραφικό του ρόλο με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνεται (target-group) και την πολιτική του δημοσιογραφικού οργανισμού στον οποίο εργάζεται, χωρίς να προδίδει τις αρχές του επαγγέλματός του.
7. Επιζητά και επιτυγχάνει τη διαρκή επαφή με τα αθλητικά ειδησεογραφικά γεγονότα στο εγχώριο και διεθνές επικοινωνιακό πεδίο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση