ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Παρουσιάζει κριτικά την εξελικτική πορεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ομοιότητες -διαφορές, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) των εντύπων, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου ως Μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
2. Ερμηνεύει την ορολογία (ελληνική και αγγλική) που σχετίζεται με τις δημοσιογραφικές εργασίες σε όλο το φάσμα των Μέσων επικοινωνίας (έντυπος, ραδιοτηλεοπτικός και διαδικτυακός-πολυμεσικός τομέας).
3. Προσδιορίζει όλες τις διαδικασίες οργάνωσης και έκδοσης ενός εντύπου (εφημερίδας ή περιοδικού), καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται σε αυτό.
4. Περιγράφει τις εργασίες που διενεργούνται σε ένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό στούντιο, καθώς και τις ομάδες ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε αυτές με στόχο την παραγωγή μιας ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής.
5. Διακρίνει τα είδη του ρεπορτάζ (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διαφορές μεταξύ τους), καθώς και τις αντίστοιχες πηγές εύρεσης πληροφοριών για κάθε είδος ξεχωριστά.
6. Προσδιορίζει τα είδη της συνέντευξης, τις μεθόδους προετοιμασίας και διεξαγωγής τους, καθώς και τις τεχνικές παρουσίασης-δημοσιοποίησης του παραγόμενου από αυτές περιεχομένου.
7. Περιγράφει συγκριτικά τον τρόπο λειτουργίας, διάρθρωσης και στελέχωσης των Μέσων ενημέρωσης (δημοσιογραφικού οργανισμού έκδοσης εντύπων, ραδιοφωνικού σταθμού, τηλεοπτικού σταθμού, διαδικτυακού δημοσιογραφικού φορέα).
8. Αναλύει πλεονεκτήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με τις εναλλακτικές-συμμετοχικές μορφές δημοσιογραφίας (όπως η δημοσιογραφία των πολιτών), τα νέα τηλεοπτικά συστήματα (web TV, Internet Protocol TV) και τα πολυμεσικά εγχειρήματα της δημοσιογραφίας των δεδομένων (data journalism).
9. Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της δημοσιογραφικής έκφρασης σε προφορικό και γραπτό επίπεδο σε όλο το φάσμα των Μέσων Επικοινωνίας (έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο).
10. Αναλύει πολιτικά συστήματα - καθεστώτα / πολιτικές ιδεολογίες παραδοσιακής και σύγχρονης μορφής και διατυπώνει τις αρχές που σχετίζονται με την οργάνωση και δόμηση του κράτους στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών πραγματικοτήτων.
11. Εξηγεί το ρόλο των βασικών οργανισμών και θεσμών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων των κρατών.
12. Συνοψίζει τα σημαντικότερα γεγονότα σε σχέση με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, καθώς και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (θεσμοί, πλεονεκτήματα - προκλήσεις - τρωτά σημεία στις κοινοτικές δράσεις και αποφάσεις).
13. Παραθέτει βασικά στοιχεία σε σχέση με το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο, τη δημοσιογραφική δεοντολογία και τη λειτουργία των εποπτικών αρχών των Μέσων Επικοινωνίας.
14. Αναλύει τη λειτουργία των μοντέλων επικοινωνίας, των τεχνικών επικοινωνίας, καθώς και των δημοσίων σχέσεων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εκφέρει και συντάσσει ορθά την ελληνική γλώσσα με βάση ένα σύνολο ενδεδειγμένων κανόνων και τεχνικών.
2. Διεξάγει ολοκληρωμένα ένα ρεπορτάζ μέσα από την αξιοποίηση του κατάλληλου επαγγελματικού εξοπλισμού και ανάλογα με το Μέσο ενημέρωσης για το οποίο προορίζεται (εφημερίδα / περιοδικό, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο).
3. Επιτελεί επιτυχώς τα στάδια πραγματοποίησης (προετοιμασία, διεξαγωγή, δημοσιοποίηση) όλων των ειδών συνεντεύξεων, ανάλογα με το Μέσο ενημέρωσης για το οποίο προορίζονται.
4. Συντάσσει ή εκφέρει ορθά ενημερωτικό περιεχόμενο (ειδησεογραφικού ή σχολιογραφικού χαρακτήρα), που αφορά την εγχώρια ή διεθνή πραγματικότητα, μέσα από την εποικοδομητική αξιοποίηση εγχώριων ή διεθνών πηγών και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του Μέσου ενημέρωσης (εφημερίδα, περιοδικό, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιστοσελίδα) στο οποίο προορίζεται να παρουσιαστεί.
5. Εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους αποτελεσματικής σελιδοποίησης εντύπου (δημιουργία "κασέ" της σελίδας, ιεράρχηση και τιτλοφόρηση θεμάτων, επιλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση φωτογραφιών), με στόχο την καλύτερη δυνατή ανάδειξη του δημοσιογραφικού περιεχομένου.
6. Διενεργεί επιτυχώς με τη βοήθεια επαγγελματικού τεχνικού εξοπλισμού (μικρόφωνο, ακουστικά, μόνιτορ) ραδιοφωνική και τηλεοπτική παρουσίαση ειδήσεων-γεγονότων με βάση μια σειρά δοκιμασμένων περιγραφικών τεχνικών και ανάλογα με το είδος της εκπομπής (ενημερωτική, ενημερωψυχαγωγική-infotainment, επιμορφωτική).
7. Αξιοποιεί (είτε ως πρωτογενές είτε ως δευτερογενές υλικό) εύστοχες φωτογραφίες στο πλαίσιο ανάδειξης ενός δημοσιογραφικού θέματος και συγγράφει τις ενδεδειγμένες λεζάντες ή κειμενολεζάντες.
8. Συγκροτεί και επιμελείται ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και ιστολόγια, τόσο από πλευράς περιεχομένου, όσο και από πλευράς μορφοποίησης (layout).
9. Αξιοποιεί όλα τα εργαλεία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) με στόχο την επέκταση του δημοσιογραφικού τους ρόλου στις εναλλακτικές-συμμετοχικές μορφές δημοσιογραφίας του 21ου αιώνα.
10. Εφαρμόζει αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας ή δράσεις δημοσίων σχέσεων.
11. Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Υπηρετεί το δημοσιογραφικό επάγγελμα με βάση τους ισχύοντες κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), καθώς και τις αρχές που ορίζονται στο σχετικό Δίκαιο των ΜΜΕ.
2. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με συναδέλφους, διοικητικά στελέχη και τεχνικό δυναμικό ενός ραδιοφωνικού/τηλεοπτικού σταθμού ή ενός δημοσιογραφικού οργανισμού εντύπων με στόχο τη δημιουργία ενός άρτιου δημοσιογραφικού εγχειρήματος (έκδοση εντύπου, παραγωγή ραδιοφωνικής / τηλεοπτικής εκπομπής, δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας).
3. Ενεργεί με υπευθυνότητα, έχοντας ως προαίρεση και αρχή το δικαίωμα της κοινής γνώμης για σφαιρική και αντικειμενική πληροφόρηση.
4. Αναθεωρεί και ανανεώνει τις δημοσιογραφικές πρακτικές με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες τάσεις του επικοινωνιακού πεδίου.
5. Παράγει δημοσιογραφικό έργο, τόσο κάτω από εύκολες όσο και κάτω από δύσκολες συνθήκες, που επιβάλλουν απρόβλεπτες - συνεχείς μετακινήσεις και ακανόνιστα ωράρια.
6. Επιτελεί το δημοσιογραφικό του ρόλο με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνεται (target-group) και την πολιτική του δημοσιογραφικού οργανισμού στον οποίο εργάζεται χωρίς να προδίδει τις αρχές του επαγγέλματός του.
7. Επιζητά και επιτυγχάνει τη διαρκή ενημέρωση γύρω από τα ειδησεογραφικά γεγονότα στο εγχώριο και διεθνές επικοινωνιακό πεδίο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση