ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τις ιδιαιτερότητες του ραδιοφώνου ως μέσου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, τις κατηγορίες των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και τα διάφορα είδη ραδιοφωνικών εκπομπών που βγαίνουν στον αέρα.
2. Εξηγεί την ορολογία (ελληνική και αγγλική) που σχετίζεται με το ραδιόφωνο ως μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
3. Προσδιορίζει λεπτομερώς το οργανόγραμμα ενός ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται σε αυτόν.
4. Περιγράφει τις εργασίες που διενεργούνται σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο, καθώς και τις ομάδες ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε αυτές με στόχο την παραγωγή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής.
5. Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της προφορικής έκφρασης στο πλαίσιο των ραδιοφωνικών εκπομπών.
6. Αξιολογεί κριτικά τις εξελίξεις (μεταβολές, νέες δυνατότητες, προκλήσεις) σχετικά με το διαδικτυακό ραδιόφωνο.
7. Ξεχωρίζει τους βασικούς σταθμούς μιας σειράς μουσικών περιόδων που αφορούν στην ελληνική μουσική, τη σύγχρονη ξένη μουσική (ευρωπαϊκή και αμερικανική), την τζαζ και έθνικ μουσική, καθώς και την κλασική μουσική.
8. Ερμηνεύει βασικές αρχές που σχετίζονται με τη μουσική μορφολογία και ανάλυση.
9. Παραθέτει τα βασικά στοιχεία σε σχέση με το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο, τη δημοσιογραφική δεοντολογία και τη λειτουργία των εποπτικών αρχών των Μέσων επικοινωνίας.
10. Αναλύει τη λειτουργία των μοντέλων επικοινωνίας, των τεχνικών επικοινωνίας, καθώς και των δημοσίων σχέσεων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Προφέρει ορθά και αξιοποιεί επιτυχώς (σε επίπεδο λεξιλογίου, σύνταξης και γραμματικής) την ελληνική γλώσσα.
2. Συντάσσει ραδιοφωνικές ειδήσεις με βάση ένα σύνολο ενδεδειγμένων τεχνικών ανάλογα με το είδος της ραδιοφωνικής εκπομπής στην οποία προορίζονται να εκφωνηθούν (δελτία ειδήσεων, ενημερωτικά / ψυχαγωγικά μαγκαζίνο).
3. Προετοιμάζει και διεξάγει πλήρως όλα τα είδη δημοσιογραφικών ραδιοφωνικών συνεντεύξεων.
4. Αναλαμβάνει επιτυχώς τα καθήκοντα και το ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού εντός του επαγγελματικού στούντιο.
5. Διεκπεραιώνει επιτυχώς όλα τα στάδια που απαιτούνται για την πραγματοποίηση ενός ραδιοφωνικού ρεπορτάζ εντός του περιορισμένου χρονικού πλαισίου που ορίζει ο αρχισυντάκτης (ανάθεση ή εύρεση θέματος, συλλογή πληροφοριών-έρευνα, ηχογράφηση ρεπορτάζ ή παρουσίαση θέματος σε απευθείας μετάδοση).
6. Προετοιμάζει, οργανώνει και παρουσιάζει επιτυχώς με την αξιοποίηση επαγγελματικού τεχνικού εξοπλισμού (ακουστικά, μικρόφωνο) ραδιοφωνικές εκπομπές ενημερωτικού ή μουσικού-ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
7. Επιτελεί ηχογράφηση ήχου, τόσο στο στούντιο, όσο και σε εξωτερικό χώρο, καθώς και επεξεργασία του (editing) με βάση μια σειρά επαγγελματικών τεχνικών.
8. Χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα και τις ειδικές εφαρμογές του Η/Υ για την παραγωγή διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών.
9. Αξιοποιεί όλα τα εργαλεία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) με στόχο τη διασύνδεση μιας ραδιοφωνικής παραγωγής με τις εναλλακτικές-συμμετοχικές μορφές δημοσιογραφίας του 21ου αιώνα.
10. Εφαρμόζει αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας ή δράσεις δημοσίων σχέσεων με στόχο την προώθηση μιας ραδιοφωνικής παραγωγής.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλες τις αναγκαίες ειδικότητες εργαζομένων ενός ραδιοφωνικού σταθμού για την επίτευξη μιας ραδιοφωνικής παραγωγής (είτε σε απευθείας μετάδοση μέσω ερτζιανών συχνοτήτων, είτε μαγνητοσκοπημένη, είτε σε μορφή streaming μέσω διαδικτύου).
2. Τηρεί τα στοιχεία Δικαίου και τις αρχές του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας που αφορούν το πεδίο των Μέσων επικοινωνίας.
3. Εκτελεί με κριτική και δημιουργική διάθεση τις επαγγελματικές πρακτικές που διέπουν τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση μιας ραδιοφωνικής παραγωγής.
4. Προσαρμόζει τις επαγγελματικές του πρακτικές στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις νέες τάσεις του επικοινωνιακού πεδίου.
5. Επιτελεί το δημοσιογραφικό ή ψυχαγωγικό του ρόλο με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνεται (target-group) και την πολιτική του οργανισμού στον οποίο εργάζεται χωρίς να προδίδει τις αρχές του επαγγέλματός του.
6. Επιζητά τη διαρκή ενημέρωση γύρω από τα ειδησεογραφικά και μουσικά γεγονότα στο εγχώριο και διεθνές επικοινωνιακό πεδίο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση