ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει επιτυχώς τι είναι αρχειονομία, βιβλιοθηκονομία, αρχειοφυλάκιο, παλαιογραφία και κωδικολογία.
2. Περιγράφει τις εργασίες συντήρησης φθαρμένων βιβλίων και λοιπού αρχειακού υλικού (ραφή και καθαρισμός).
3. Κατονομάζει στοιχεία και χημικές ενώσεις που αφορούν στη συντήρηση βιβλιακού και αρχειακού υλικού.
4. Αναφέρει τις μεθόδους και τα υλικά λεύκανσης χαρτιού.
5. Αναγνωρίζει όλα τα είδη φωτογραφικών μηχανών, όπως και των εξαρτημάτων τους.
6. Αναφέρει τα υλικά συντήρησης μαυρόασπρων φωτογραφιών, βιβλίων, ζωγραφικών έργων, χαρτών κ.ά.
7. Αναγνωρίζει βασικούς σταθμούς της ιστορικής εξέλιξης της τυπογραφίας, περιγράφει τις παραδοσιακές μεθόδους εκτύπωσης και κατανοεί τις μεθόδους κατασκευής των εκτυπωτικών πλακών.
8. Απαριθμεί τα στάδια τεχνικής χάραξης της εκτυπωτικής πλάκας με χειρωνακτική - καλλιτεχνική μέθοδο.
9. Αναγνωρίζει τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες φύλαξης βιβλίων, χαρτιών, φωτογραφιών, έργων ζωγραφικής - χαρακτικής και άλλων ειδών αρχειακού υλικού.
10. Περιγράφει επαρκώς τα κύρια χαρακτηριστικά της βιβλιοδεσίας διαφόρων χρονικών περιόδων.
11. Ορίζει αποτελεσματικά τις πρώτες ύλες κατασκευής του χαρτιού και τα βασικά στάδια συντήρησής του.
12. Προσδιορίζει τις φθορές του χαρτιού, οι οποίες προκαλούνται από τη στυπτηρία και το κολοφώνιο κατά το στάδιο κολλαρίσματος και το θειικό οξύ των μεταλλογαλλικών μελανιών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται επαρκώς τα απαραίτητα όργανα και μηχανήματα (ηλεκτρικές θερμαινόμενες σπάτουλες, ογκομετρικούς σωλήνες, ποτήρια ζέσης κ.ά.) για τη συντήρηση και αποκατάσταση βιβλίων και αρχειακού υλικού.
2. Εφαρμόζει τις πρακτικές φωτογράφισης αντικειμένων, βιβλίων και πινάκων με τεχνητό φωτισμό και πραγματοποιεί αποτελεσματικά μακροφωτογράφιση όπου είναι απαραίτητη.
3. Κατατάσσει τα είδη καταλόγου καταχώρησης και ταξινόμησης των προς συντήρηση βιβλίων-υλικών.
4. Εντοπίζει τις τοπικές και επιφανειακές αναλύσεις του χαρτιού (spot test) με τα ανάλογα στοιχεία (λιγνίτης, άμυλο, πρωτεΐνες, κ.ά.) για τη διακρίβωση του ποσοστού φθοράς.
5. Καταχωρεί και αρχειοθετεί αντικείμενα αρχειακού και βιβλιακού υλικού.
6. Προσδιορίζει επιτυχώς χρονολογία, δομικά υλικά, προέλευση και θεματολογία των αντικειμένων.
7. Τηρεί τους βασικούς κανόνες ατομικής προστασίας, ελέγχου και υγιεινής στο εργασιακό του περιβάλλον.
8. Προετοιμάζει κατάλληλα το περιβάλλον φύλαξης και αποθήκευσης βιβλιακού και αρχειακού υλικού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες παραμέτρους (υγρασία, ακουστική, θερμική, οπτική και ακτινοβολία).
9. Επιλέγει τα κατάλληλα υλικά κατασκευής αποθηκευτικών μέσων βιβλιακού και αρχειακού υλικού.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες υπεύθυνου εργαστηρίου, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους με τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
2. Εφαρμόζει τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες φύλαξης του βιβλιακού και αρχειακού υλικού.
3. Δρα υπεύθυνα διαχειριζόμενος όλα τα είδη συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού.
4. Εργάζεται αυτόνομα και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση