ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα της πληροφορικής και των μηχανών γραφείου (τηλέφωνο, fax, τηλεφωνικό κέντρο, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφική μηχανή).
2. Περιγράφει τη λειτουργία των υπολογιστών, των ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου και των δικτύων υπολογιστών, διακρίνει και αναλύει το υλικό (hardware), το λογισμικό (software) και τις υπηρεσίες (services).
3. Αναγνωρίζει τα βασικά μεγέθη, τους κανόνες και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια.
4. Κατονομάζει τις επιμέρους βασικές διατάξεις ενός Η/Υ, των ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου, αναλύει τις λειτουργίες τους, χωρίς να ανατρέξει σε εγχειρίδια.
5. Διατυπώνει τις βασικές αρχές μετάδοσης δεδομένων.
6. Περιγράφει ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό κύκλωμα και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα όργανα για εντοπισμό βλαβών στο κύκλωμα.
7. Αναγνωρίζει τα όργανα και χρησιμοποιεί τις κατάλληλες συσκευές μετρήσεων και ελέγχου, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μεγεθών.
8. Περιγράφει λεπτομερώς και αναλύει τα επιμέρους βήματα ενός προγράμματος συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστή.
9. Διακρίνει και αναλύει τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή μια ηλεκτρονική μηχανή γραφείου και παραθέτει τους ενδεδειγμένους κατά περίπτωση τρόπους αντιμετώπισής τους.
10. Περιγράφει τις βασικές μεθόδους διάγνωσης για την αντιμετώπιση βλαβών Η/Υ ή ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου.
11. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο υλικό μέρος (hardware) των υπολογιστών και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά και διαμορφώνει κατάλληλα (configuration) ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικές μηχανές γραφείου, σε επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού συστήματος (BIOS-λειτουργικό σύστημα για τους Η/Υ).
2. Συντηρεί προληπτικά τις ηλεκτρονικές μηχανές γραφείου, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών χωρίς επίβλεψη.
3. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου και ενημερώνει τα μητρώα συντήρησης αυτών.
4. Συντηρεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, χωρίς επίβλεψη.
5. Αποκαθιστά βλάβες ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστή και τα κατάλληλα όργανα.
6. Εκτελεί προληπτική συντήρηση στο υλικό των υπολογιστών, με βάση το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή ή του φορέα εγκατάστασης, χωρίς επίβλεψη.
7. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό των Η/Υ και των ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου.
8. Ελέγχει την ορθή λειτουργία εγκαταστάσεων Η/Υ και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου, εφαρμόζοντας τις οδηγίες λειτουργίας των κατασκευαστών.
9. Εκτελεί τις ενέργειες αποκατάστασης από ενδεχόμενες αστοχίες του λογισμικού, λαμβάνοντας εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων και του λογισμικού, εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών, σε επίπεδο υλικού (hardware) των Η/Υ και των ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου και του λογισμικού συστήματος των Η/Υ (BIOS-λειτουργικό σύστημα).
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου ώστε να υποστηρίζει και συντηρεί επαρκώς τις εγκαταστάσεις πληροφορικής και δικτύων.
3. Λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και εφαρμόζει τους κανόνες.
4. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στους Η/Υ που υποστηρίζει.
5. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση