ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει το επιστημονικό λεξιλόγιο και τη βασική ορολογία στον τομέα του, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.
2. Περιγράφει τις βασικές αρχές της ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
3. Περιγράφει τις μεθοδολογίες υπολογισμού και κατασκευής απλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά στοιχεία (διακριτά και ολοκληρωμένα κυκλώματα).
4. Περιγράφει ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό κύκλωμα και τα κατάλληλα όργανα για εντοπισμό βλαβών στο κύκλωμα.
5. Προσδιορίζει τις βασικές ηλεκτρονικές διατάξεις και τις πηγές τροφοδοσίας και σημάτων.
6. Αναλύει τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικής τεχνολογίας (ηλεκτρονικές και μηχανικές διατάξεις) και τις μεθόδους ανίχνευσης βλάβης σε αυτά.
7. Παρουσιάζει τις μεθόδους και τα συστήματα μετρήσεων, τα καταγραφικά όργανα και τις διαδικασίες διακρίβωσης των οργάνων.
8. Διακρίνει τις μεθόδους επεξεργασίας μετρήσεων μέσω υπολογιστή.
9. Περιγράφει τις επιμέρους διατάξεις των οργάνων μέτρησης και αναλύει τις λειτουργίες τους, χωρίς να ανατρέξει σε εγχειρίδια.
10. Αναγνωρίζει βλάβες οργάνων μετρήσεων χρησιμοποιώντας τις βασικές μεθόδους διάγνωσης.
11. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο υλικό και λογισμικό μέρος των οργάνων μετρήσεων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά και διαμορφώνει κατάλληλα (configuration) ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε επίπεδο υλικού (hardware), λογισμικού συστήματος και εφαρμογών γραφείου.
2. Συντηρεί προληπτικά όργανα μετρήσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών χωρίς επίβλεψη.
3. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα συντήρησης οργάνων μετρήσεων και ενημερώνει τα μητρώα συντήρησης αυτών.
4. Κατασκευάζει όργανα μετρήσεων για διάφορα μεγέθη, όπως θερμοκρασία, μάζα, πίεση, συχνότητες ρεύματος, μήκος, ροπή, σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές.
5. Εκτελεί έλεγχο και διακρίβωση στα όργανα μέτρησης, ώστε να πιστοποιεί την ορθή τους λειτουργία σύμφωνα με τα πρότυπα όργανα ακριβείας που χρησιμοποιούνται σε διεθνή κλίμακα.
6. Επισκευάζει και συντηρεί όργανα μέτρησης, σύμφωνα με τα πρότυπα όργανα ακριβείας ή/και τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
7. Πιστοποιεί την αξιοπιστία των πρότυπων συσκευών μέτρησης ακριβείας.
8. Διαχειρίζεται πρότυπα όργανα ακριβείας για σύγκριση και ρύθμιση οργάνων μέτρησης διάφορων μεγεθών και βοηθητικές συσκευές, όπως ειδικά μπάνια με λάδι σιλικόνης για τα θερμόμετρα, ηλεκτρικές μηχανές για έλεγχο της θερμοκρασίας, φούρνους, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα.
9. Εκτελεί προληπτική συντήρηση οργάνων μετρήσεων, με βάση το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή ή τα πρότυπα όργανα ακριβείας, χωρίς επίβλεψη.
10. Εφαρμόζει κατάλληλη μεθοδολογία μέτρησης οργάνων χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα εργαλεία και όργανα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες κατασκευής και συντήρησης των οργάνων μετρήσεων και των πρότυπων οργάνων ακριβείας.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες και διαχειριστές των οργάνων μετρήσεων, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.
3. Λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και εφαρμόζει τους κανόνες.
4. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων των οργάνων και συστημάτων που υποστηρίζει.
5. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση