ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα των ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.
2. Διατυπώνει τις βασικές αρχές της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
3. Αναγνωρίζει χρήσιμες πηγές για τη μελέτη σχεδίων και προδιαγραφών διαφόρων ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.
4. Περιγράφει τις βασικές αρχές Ηλεκτρονικού Σχεδιασμού.
5. Διακρίνει τις βασικές αρχές της τηλεφωνίας, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης για τον έλεγχο, συντήρηση και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.
6. Συνδυάζει τις αρχές της ηλεκτροτεχνίας και των εφαρμοσμένων αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα χαμηλής ηλεκτρικής ισχύος που χρησιμοποιούνται σε διάφορες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές.
7. Περιγράφει λεπτομερώς και αναλύει τα επιμέρους τμήματα συναρμολόγησης μιας ηλεκτρονικής συσκευής, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστή.
8. Περιγράφει τα πέντε βασικά τμήματα ενός τυπικού συστήματος μικροϋπολογιστή.
9. Διακρίνει και αναλύει τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει μια ηλεκτρονική μικροσυσκευή και παραθέτει τους ενδεδειγμένους κατά περίπτωση τρόπους αντιμετώπισής τους.
10. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο υλικό μέρος των ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά και διαχειρίζεται αποτελεσματικά λογισμικό Ηλεκτρονικού Σχεδιασμού.
2. Σχεδιάζει και αναπτύσσει απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα με αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά στοιχεία και εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
3. Συναρμολογεί ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, αυτόνομα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή/και τη χρήση αντίστοιχων εγχειριδίων.
4. Συντηρεί ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, μικροεπεξεργαστές και Η/Υ, με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, χωρίς επίβλεψη.
5. Ελέγχει την ορθή λειτουργία των ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, εφαρμόζοντας τις οδηγίες λειτουργίας των κατασκευαστών.
6. Ανιχνεύει και αποκαθιστά βλάβες σε απλά και σύνθετα ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα (ηλεκτρικά δίκτυα, ενισχυτές, βαθμίδες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομποδεκτών) και ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστή και τα κατάλληλα όργανα.
7. Διαχειρίζεται μικροσυσκευές και διατάξεις εκπομπής και λήψης ήχου και εικόνας, τηλεφωνίας, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, χωρίς επίβλεψη.
8. Εκτελεί προληπτική συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υποσυστημάτων, καθώς και συστημάτων αυτοματισμού, με βάση το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή ή του φορέα εγκατάστασης, χωρίς επίβλεψη.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης των ηλεκτρικών μικροσυσκευών.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες και διαχειριστές των ηλεκτρικών μικροσυσκευών, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις συσκευές.
3. Λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και εφαρμόζει τους κανόνες.
4. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες και τους πελάτες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων των συστημάτων που υποστηρίζει.
5. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση