ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και μετάδοσης πληροφορίας στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
2. Περιγράφει τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και μετάδοσης πληροφορίας, διακρίνει και αναλύει το υλικό (ενεργό / παθητικό) και τις υπηρεσίες (services).
3. Κατονομάζει τις επιμέρους βασικές διατάξεις ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος, αναλύει τις λειτουργίες του, χωρίς να ανατρέξει σε εγχειρίδια.
4. Διατυπώνει τις βασικές αρχές επικοινωνιών, των μέσων μετάδοσης
(ενσύρματων και ασύρματων) και τις αρχές μετάδοσης δεδομένων.
5. Περιγράφει το πρότυπο αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) και διακρίνει τις βασικές λειτουργίες κάθε επιπέδου.
6. Περιγράφει λεπτομερώς και αναλύει τα επιμέρους βήματα ενός προγράμματος συντήρησης.
7. Διακρίνει και αναλύει τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα και παραθέτει τους ενδεδειγμένους κατά περίπτωση τρόπους αντιμετώπισής τους.
8. Περιγράφει τις βασικές μεθόδους διάγνωσης (ενδεικτικές λυχνίες, μηνύματα λαθών) για την αντιμετώπιση βλαβών του τηλεπικοινωνιακού συστήματος.
9. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο υλικό μέρος του τηλεπικοινωνιακού συστήματος.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά καλωδίωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και με βάση το αντίστοιχο σχέδιο.
2. Τηρεί ενήμερο το σχέδιο του δικτύου για κάθε ενδεχόμενη αλλαγή.
3. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος και ενημερώνει τα μητρώα συντήρησης.
4. Συντηρεί τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή (μηχανικές, ηλεκτρικές βλάβες στο επίπεδο συντήρησης), χωρίς επίβλεψη.
5. Αποκαθιστά βλάβες του παθητικού εξοπλισμού, του μέσου μετάδοσης και των τερματικών συσκευών, αυτόνομα.
6. Συντηρεί το λογισμικό του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου (π.χ. αναβάθμιση ios ενός router), χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστή, υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του διαχειριστή του δικτύου.
7. Εκτελεί προληπτική συντήρηση στο υλικό των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και μετάδοσης πληροφορίας, με βάση το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή ή του φορέα εγκατάστασης, χωρίς επίβλεψη.
8. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος.
9. Εγκαθιστά και διαμορφώνει κατάλληλα το λογισμικό του ενεργού εξοπλισμού του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και του διαχειριστή.
10. Εκτελεί τις ενέργειες αποκατάστασης από ενδεχόμενες αστοχίες του ενεργού εξοπλισμού, λαμβάνοντας εφεδρικά αντίγραφα του λογισμικού και εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, σε επίπεδο ενεργού και παθητικού εξοπλισμού.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των τερματικών συσκευών των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τους διαχειριστές, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις εγκαταστάσεις.
3. Λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και εφαρμόζει τους κανόνες.
4. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων των συστημάτων που υποστηρίζει.
5. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση