ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τους τύπους των κινητήρων και τους τύπους των υποσυστημάτων τους σε οχήματα συμβατικής και νέας τεχνολογίας και τις βασικές αρχές λειτουργίες πετρελαιοκινητήρα , βενζινοκινητήρα, το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων και τη νομοθεσία για το θόρυβο, τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμων και τα υποσυστήματα του στα οχήματα (αντλίες καυσίμων, ακροφύσια, βοηθ. αντλίες πετρελαίου, κ.λ.π.).
2. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των κιβωτίων ταχυτήτων, συστημάτων μετάδοσης κίνησης, πέδησης, ανάρτησης διεύθυνσης, διαφορικών-υδραυλικών συστημάτων, λίπανσης, σύμπλεξης.
3. Εξηγεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού οχημάτων, αναλύουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων συμπιεστών αέρα/ αεροσυμπιεστών (Air Compressor).
4. Αναγνωρίζει τα καύσιμα και τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται.
5. Παρουσιάζει τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας συνεργείου
6. Ερμηνεύει τα μηχανολογικά σχέδια των συστημάτων και εξαρτημάτων των οχημάτων και να σχεδιάσει ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
7. Απαριθμεί τα όργανα τεχνικών μετρήσεων & ελέγχου (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, αυτοματισμού ).
8. Αναφέρει βασικά στοιχεία, μηχανουργικής τεχνολογίας, μηχανικής, αντοχής υλικών, μηχανολογικού σχεδίου, στοιχείων μηχανών, ηλεκτροτεχνίας και Αισθητήρων, θερμικών μηχανών, μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ ), οδική συμπεριφορά οχημάτων, τεχνικών αντιρρύπανσης οχημάτων.
9. Απαριθμεί τους κανονισμούς ασφαλείας και την νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος
10. Περιγράφει βασικές τεχνικές πυρόσβεσης και τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση καυσίμων και μέτρα πρόληψης.
11. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός του από τα αγγλικά στα ελληνικά κι να διενεργούν βασική επαγγελματική επικοινωνία (γραπτή και προφορική) στα αγγλικά χρησιμοποιώντας έννοιες του επαγγέλματος τους και τεχνικούς όρους.
12. Παρουσιάζει βασικά λογισμικά προγράμματα για την εργασία του με τη χρήση Η/Υ.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χρησιμοποιεί προηγμένες διαγνωστικές μεθόδους (LED, παράλληλο, OBDI & OBD II)
2. Εντοπίζει τις βλάβες στα διάφορα συστήματα και στους επιμέρους μηχανισμούς.
3. Χρησιμοποιεί την τεχνική ορολογία, τα τεχνικά εγχειρίδια επισκευής (Service Manual) κι τα βιβλία ανταλλακτικών (Parts Book) των οχημάτων.
4. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία (χειρός και ηλεκτρικά) χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια.
5. Χειρίζεται και συντηρεί με ορθό τρόπο μηχανήματα, συσκευές, λαμβάνοντας υπόψη γενικές οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά εγχειρίδια, κανονισμούς και προδιαγραφές ασφάλειας εργασίας.
6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων
7. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) και εντοπίζει βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο
8. Οργανώνει το χώρο εργασίας του, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της.
9. Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται (υδραυλικών υγρών, λιπαντικών, φίλτρων αέρος, φίλτρων λαδιού κ.λ.π.).
10. Ελέγχει, συντηρεί, επισκευάζει, ρυθμίζει τον κινητήρα και τα υποσυστήματα του σε οχήματα συμβατικής και νέας τεχνολογίας.
11. Υπολογίζει και κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν σε επισκευή συντήρηση και συντάσσει προϋπολογισμούς κόστους υλικών
12. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών εκτελώντας απλούς και βασικούς υπολογισμούς για την εύρεση των μεγεθών σε απλές εφαρμογές (ογκομέτρηση, μετατροπή μονάδων κλπ.)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Αντιλαμβάνεται τους κινδύνους σε κάθε στάδιο εργασιών και λαμβάνει έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας
2. Εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας Μ.Α.Π και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία.
3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες
4. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού / ανωτέρων όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία,
5. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
6. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους είτε δεχόμενοι είτε εκτελώντας εντολές.
7. Κρίνει τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας επιλέγοντας τις βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση