ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει ένα τεχνικό σχέδιο και σχεδιάζει μία εγκατάσταση ή ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
2. Αναγνωρίζει τα είδη και αναφέρει τη λειτουργία των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, τα εξαρτήματά τους και τις λειτουργίες τους.
3. Απαριθμεί βασικά στοιχεία, μηχανικής, αντοχής υλικών, μηχανολογικού σχεδίου, στοιχείων μηχανών, ηλεκτροτεχνίας, βασικές αρχές ρευστομηχανικής και καύσης, τον υπολογισμό πτώσης πίεσης σε σωληνώσεις,.
4. Εκφράζει με σαφήνεια και με τη χρήση παραδειγμάτων, θέματα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Πυροσβεστικών Συστημάτων με νερό στα κτήρια.
5. Απαριθμεί τους κανονισμούς ασφαλείας και την νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.
6. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός του στα αγγλικά.
7. Παρουσιάζει βασικά λογισμικά προγράμματα για την εργασία του με τη χρήση Η/Υ.
8. Απαριθμεί τα μέτρα πυροπροστασίας και την ορθή χρήση πυροσβεστήρων σκόνης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Κατασκευάζει θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις (απλές ή σύνθετες) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ή βάση σχεδίων και υποδείξεων του τεχνικού υπευθύνου του έργου.
2. Χρησιμοποιεί όργανα τεχνικών μετρήσεων & ελέγχου (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, μανόμετρα , αυτοματισμού και όργανα ποιοτικού ελέγχου.
3. Επιδεικνύει την ασφαλή λειτουργία των εργαλείων (χειρός και ηλεκτρικά).
4. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (ογκομέτρηση, μετατροπή μονάδων κλπ.).
5. Εντοπίζει τις βλάβες σε μία θερμοϋδραυλική εγκατάσταση καθώς και στα επιμέρους στοιχεία της προχωρώντας σε αποκατάστασή τους.
6. Εκτελεί εργασίες συντήρησης με χρήση των κατάλληλων οργάνων, συσκευών και γενικά εξοπλισμού, σε εγκαταστάσεις κάθε είδους.
7. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία και να τα χρησιμοποιεί ορθά και με ασφάλεια.
8. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
9. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.).
10. Οργανώνει το χώρο εργασίας του, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της κι να Διαχειρίζεται τα απόβλητα, στερεά και υγρά που δημιουργούνται.
11. Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν σε εγκαταστάσεις και συντάσσει προϋπολογισμούς κόστους υλικών & εργασίας κι τα σχετικά τεύχη προσφορών.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Κρίνει επαρκώς τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας και επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις.
2. Εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας Μ.Α.Π και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία.
3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
4. Αναλαμβάνει υπεύθυνα την έκδοση πιστοποιητικών θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς.
5. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού / ανωτέρων όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
7. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους είτε δεχόμενοι είτε εκτελώντας εντολές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση