ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τους τύπους των αμαξωμάτων, οχημάτων, των πλαισίων στα επιβατηγά οχήματα κι στα φορτηγά τα εξαρτήματά τους και τις λειτουργίες τους.
2. Περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίες πετρελαιοκινητήρα, βενζινοκινητήρα, το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων και τη νομοθεσία για το θόρυβο Μ.Ε.
3. Περιγράφει τον οπτικό έλεγχο και τον έλεγχο με ειδικούς ελεγκτήρες του πλαισίου για βλάβες αναγνωρίζοντας τα υλικά βαφής, επεξεργασίας των αμαξωμάτων κι των βερνικιών που χρησιμοποιούνται.
4. Περιγράφει τις βασικές αρχές τεχνολογίας αμαξωμάτων και υπερκατασκευών.
5. Παρουσιάζει τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας συνεργείου.
6. Ερμηνεύει τα μηχανολογικά σχέδια των συστημάτων και εξαρτημάτων των οχημάτων σχεδιάζοντας ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
7. Απαριθμεί βασικά στοιχεία, μηχανουργικής τεχνολογίας, μηχανικής, αντοχής υλικών, μηχανολογικού σχεδίου, στοιχείων μηχανών, ηλεκτροτεχνίας, μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ ), οδική συμπεριφορά οχημάτων.
8. Αναγνωρίζει τα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση (σφυρηλάτηση) ενός αμαξώματος.
9. Απαριθμεί τις βασικές τεχνικές πυρόσβεσης, τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση καυσίμων, βερνικιών, βαφών και μέτρα πρόληψης.
10. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός του στα αγγλικά για τη διενέργεια βασικής επαγγελματικής επικοινωνίας (γραπτή και προφορική) χρησιμοποιώντας έννοιες του επαγγέλματος τους και τεχνικούς όρους.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χρησιμοποιεί κατάλληλα όργανα τεχνικών μετρήσεων & ελέγχου (παχύμετρα, μικρόμετρα κλπ).
2. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών εκτελώντας απλούς και βασικούς υπολογισμούς για την εύρεση των μεγεθών σε απλές εφαρμογές (ογκομέτρηση, μετατροπή μονάδων κλπ.).
3. Επιλύει τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
4. Ελέγχει και αποκαθιστά τις βλάβες στα πλαίσια και στα αμαξώματα των οχημάτων χρησιμοποιώντας την τεχνική ορολογία , τα τεχνικά εγχειρίδια επισκευής (Service Manual) κι τα βιβλία ανταλλακτικών (Parts Book) των οχημάτων.
5. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία και τα χρησιμοποιεί ορθά και με ασφάλεια.
6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
7. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) και να εντοπίζουν βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
8. Οργανώνει το χώρο εργασίας του, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της κι να Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται (βερνικιών, βαφών ,υδραυλικών υγρών, λιπαντικών, κ.λ.π.).
9. Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν σε επισκευή συντήρηση και συντάσσει προϋπολογισμούς κόστους υλικών & εργασίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει πιστά τους κανονισμούς ασφαλείας και την νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.
2. Κρίνει επαρκώς τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας επιλέγοντας τις βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις.
3. Εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας Μ.Α.Π και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία.
4. Αντιλαμβάνεται τους κινδύνους σε κάθε στάδιο εργασιών και να λαμβάνει έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
5. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
6. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού / ανωτέρων όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
7. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
8. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους είτε δεχόμενοι είτε εκτελώντας εντολές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση