ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τη βασική μουσική έκφραση, τη μουσική θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της.
2. Διατυπώνει τις βασικές αρχές της επικοινωνίας.
3. Κατέχει τη βασική τεχνική της φωνητικής τοποθέτησης.
4. Αναγνωρίζει τους τρόπους διαμόρφωσης σύγχρονου ρεπερτορίου.
5. Γνωρίζει τις βασικές αρχές της ηχογράφησης φωνής σε στούντιο.
6. Αφηγείται τη θεωρία και πρακτική της χορευτικής κίνησης για τραγουδιστές.
7. Προσδιορίζει τις τεχνικές δημοσίων σχέσεων στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας.
8. Αναγνωρίζει εξειδικευμένες πηγές πληροφοριών (ειδική βιβλιογραφία, ειδικός περιοδικός τύπος, εξειδικευμένες ιστοσελίδες) που σχετίζονται με βασικά ζητήματα γύρω από τη μουσική και φωνητική κατάρτιση.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εκφέρει ορθά τα φωνήματα και τον φωνητικό ήχο, εφαρμόζοντας τεχνικές στην ερμηνεία του τραγουδιού.
2. Εφαρμόζει μεθόδους φωνητικής τοποθέτησης για την ολοκληρωμένη ερμηνεία του τραγουδιού, έχοντας εμβαθύνει στη σύγχρονη ερμηνεία και στα σύγχρονα είδη τραγουδιού.
3. Εφαρμόζει τεχνικές ηχογράφησης και παραγωγής demo, αξιοποιώντας εποικοδομητικά τις δυνατότητες που παρέχονται σε ένα στούντιο ηχογράφησης.
4. Διαβάζει το μουσικό κείμενο (παρτιτούρα, lead sheet) ενός τραγουδιού.
5. Κάνει σωστή δόμηση ρεπερτορίου ακoλουθώντας το ιστορικό ρεπερτόριο του ελληνικού και ξένου τραγουδιού.
6. Χορογραφεί και έχει απόλυτο έλεγχο της κίνησης του σώματός του.
7. Εφαρμόζει μεθόδους υποκριτικής έκφρασης στο πλαίσιο ερμηνείας του τραγουδιού, καθώς και μεθόδους ελέγχου της ορθοφωνίας.
8. Αξιοποιεί τη βασική ορολογία της Μουσικής στην Αγγλική γλώσσα.
9. Συμβάλλει στην προσπάθεια απόδοσης, καταγραφής και διάσωσης της ελληνικής μουσικής παράδοσης, συμμετέχοντας εποικοδομητικά σε πολιτιστικές δράσεις διάδοσης της ελληνικής μουσικής.
10. Χειρίζεται με άνεση ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται αρμονικά με τα λοιπά μέλη της ομάδας για την επίτευξη των στόχων τους .
2. Εργάζεται αυτόνομα σε ζωντανές εμφανίσεις ή ηχογραφήσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση