ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τους τρόπους δημιουργικής χρήσης και παρακολούθησης της MIDI τεχνολογίας.
2. Προσδιορίζει τη συμβολή του χορωδιακού τραγουδιού στη διαμόρφωση μουσικής αντίληψης.
3. Περιγράφει τις δυνατότητες των πιο διαδεδομένων μουσικών οργάνων μέσα από την αποκτηθείσα ακουστική εμπειρία.
4. Αναγνωρίζει τους τρόπους καλλιέργειας μουσικής αντίληψης με μέσο το αυτί και τη φωνή.
5. Περιγράφει τα σημαντικότερα γεγονότα στην εξέλιξη της μουσικής τέχνης μέσα από την κριτική προσέγγιση των κυριότερων τάσεων και ρευμάτων.
6. Αναλύει τη φόρμα στην αρχιτεκτονική των μουσικών έργων, από τις απλές ως τις συνθετότερες μορφές.
7. Αναγνωρίζει τις σημαντικότερες τεχνικές σύνθεσης ήχου.
8. Ερμηνεύει κριτικά τα βασικά δομικά στοιχεία στη μουσική δημιουργία, μέσα από τις γλώσσες των μουσικών ρευμάτων και τάσεων του 20ου αιώνα, με στόχο την καλλιέργεια νέων ερεθισμάτων και αντιλήψεων στη μουσική σύνθεση.
9. Παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης αγοράς εργασίας, καθώς και τους τομείς εφαρμογής της ειδικότητας.
10. Περιγράφει συγκριτικά τις ιδιαιτερότητες της μουσικής που προορίζεται για θεατρικές, κινηματογραφικές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και πολυμεσικές (multimedia) παραγωγές.
11. Προσδιορίζει τις βασικές παιδαγωγικές αρχές για τη διδασκαλία μεθόδων καλλιέργειας μουσικής αντίληψης.
12. Διατυπώνει τις τεχνικές της επικοινωνίας, καθώς και τις βασικές τάσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.
13. Αφηγείται τον ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας στη ζωντανή μουσική έκφραση και τα διάφορα συστήματα δημιουργίας-επεξεργασίας μουσικού και ακουστικού υλικού σε συναυλίες.
14. Αναγνωρίζει τη γλώσσα και την ειδική ορολογία των H/Y.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εκπονεί ακουστικές μελέτες, έχοντας άρτια αντίληψη του φαινομένου του ήχου.
2. Χειρίζεται τα διάφορα μηχανήματα εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου.
3. Χρησιμοποιεί το πληκτροφόρο (κάθε μουσικό όργανο που χρησιμοποιεί μουσικό πληκτρολόγιο) ως μέσο εισαγωγής δεδομένων στον Η/Υ.
4. Εφαρμόζει βασικές αρχές της ηχοληψίας.
5. Χρησιμοποιεί το MIDI sequencing.
6. Εφαρμόζει τις βασικές τεχνικές επεξεργασίας και μίξης των ήχων σε ειδικές κονσόλες.
7. Προγραμματίζει και ελέγχει διάφορες κατηγορίες synthesizer.
8. Χειρίζεται προγράμματα (software) H/Y για την εισαγωγή, επεξεργασία και έκδοση μουσικών κειμένων.
9. Πραγματοποιεί εγγραφή, επεξεργασία και μίξη ηχητικού υλικού σε σκληρό δίσκο.
10. Αξιοποιεί σε βασικό επίπεδο την ορολογία της ειδικότητάς του στην αγγλική γλώσσα.
11. Επιμελείται μουσικά εκδηλώσεις, παραστάσεις καθώς και συναυλίες.
12. Επεξεργάζεται ηχητικό υλικό με μουσικά δεδομένα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό τομέα.
13. Διεκπεραιώνει σε τεχνικό επίπεδο μουσικές παραγωγές, συναυλιακές εκδηλώσεις, σχολικές θεατρικές παραστάσεις.
14. Εφαρμόζει βασικές αρχές μουσικής τεχνολογίας στο χώρο του στούντιο.
15. Δημιουργεί παρτιτούρες και συγγράμματα σχετικά με μουσική.
16. Σχεδιάζει και συντάσσει σελίδες στο διαδίκτυο ή σε CD-ROM.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος.
2. Διαμορφώνει την επαγγελματική του πρακτική με γνώμονα τις αρχές της δεοντολογίας του επαγγέλματός του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση