ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει την ορολογία (ελληνική και αγγλική) που σχετίζεται με τη συγγραφή σεναρίων, καθώς και με τον οπτικοακουστικό τομέα εν γένει (τηλεοπτικό και κινηματογραφικό πεδίο).
2. Αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους κανόνες του γραπτού και προφορικού λόγου και ειδικότερα της διαλογικής μορφής της γλώσσας.
3. Συνοψίζει τις βασικές αρχές και τεχνικές (αφηγηματικές δομές, συμβάσεις) που αξιοποιούνται στη σεναριακή γραφή.
4. Αναλύει τα στάδια δημιουργίας μιας τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής παραγωγής, τις εργασίες που διενεργούνται σε ένα (τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό) στούντιο, καθώς και το ρόλο - τα καθήκοντα των ατόμων που συνεργάζονται με στόχο τη δημιουργία μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.
5. Περιγράφει τα στοιχεία που σχετίζονται με τη σκηνοθετική εργασία στο πλαίσιο υλοποίησης μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.
6. Διατυπώνει τις βασικές τεχνικές που υιοθετούνται στην υποκριτική τέχνη.
7. Αφηγείται τα πιο σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστορίας και της αισθητικής των Μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (κινηματογράφος, τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο).
8. Προσδιορίζει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά (σχολές και εκπροσώπους) ανά περιόδους στην πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
9. Ερμηνεύει τα βασικά στοιχεία από τις θεωρίες της επικοινωνίας.
10. Αξιολογεί τις εξελίξεις (μεταβολές, νέες δυνατότητες, προκλήσεις) σχετικά με τα νέα τηλεοπτικά συστήματα: Web TV και IPTV (Internet Protocol TV).
11. Προσδιορίζει λειτουργίες και ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ σε περιβάλλον Windows και Macintosh.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται ορθά την ελληνική γλώσσα σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.
2. Ερευνά και ανακαλύπτει πηγές (βιβλία, αρχειακό υλικό, ειδήμονες) ανάλογα με το θέμα που έχει σκεφτεί ή του έχει ανατεθεί ως βάση για τη συγγραφή σεναρίου.
3. Συγγράφει σενάριο μυθοπλασίας (fiction) και σενάριο ντοκιμαντέρ (non-fiction), βασιζόμενος σε μια πρωτότυπη ιδέα.
4. Συγγράφει σενάριο μυθοπλασίας (fiction), βασιζόμενος σε λογοτεχνικό έργο.
5. Συγγράφει σενάριο μη μυθοπλαστικού χαρακτήρα (non-fiction) ή δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ, βασιζόμενος σε δοκίμιο ή δημοσιογραφικό κείμενο.
6. Δημιουργεί σενάριο με στόχο τη διαφήμιση προϊόντων στον τύπο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το διαδίκτυο.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται εποικοδομητικά μέσα σε αυστηρά χρονικά πλαίσια με τα διοικητικά στελέχη και το τεχνικό δυναμικό ενός τηλεοπτικού σταθμού ή μιας εταιρείας οπτικοακουστικών παραγωγών (τηλεοπτικών, κινηματογραφικών, διαδικτυακών) με στόχο την καλύτερη δυνατή μεταφορά ενός σεναρίου στην οθόνη.
2. Συνάπτει δημιουργικές επαφές στο πεδίο της βιομηχανίας του θεάματος.
3. Ανακαλύπτει πόλους έμπνευσης από το προσωπικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
4. Παρουσιάζει επιτυχώς μια ολοκληρωμένη σεναριακή ιδέα ή ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο (portfolio) σε κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο με βάση τις αρχές λειτουργίας της οπτικοακουστικής αγοράς.
5. Ανανεώνει τις επαγγελματικές του πρακτικές και γνώσεις με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες τάσεις του οπτικοακουστικού τομέα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση