ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Προσδιορίζει τα γνωρίσματα και τις επιδεξιότητες του αρχηγού μιας παιδικής κατασκήνωσης και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες ενός ομαδάρχη.
2. Αναλύει τα ειδικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει η συμπεριφορά ενός παιδιού στην κατασκήνωση, ανάλογα με την ηλικία του καθώς και τους ενδεδειγμένους κατά περίπτωση τρόπους αντιμετώπισής τους.
3. Περιγράφει λεπτομερώς το κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τις επιμέρους δραστηριότητες, την αναγκαιότητά τους και τους τρόπους εφαρμογής και διεκπεραίωσής τους για παιδιά 6-13 ετών.
4. Κατονομάζει τις εγκαταστάσεις μίας κατασκήνωσης, τις λειτουργίες τους και το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει χωρίς να ανατρέξουν σε κάποιο εγχειρίδιο.
5. Προσδιορίζει τους σκοπούς της κατασκήνωσης και τα οφέλη για την αγωγή, την ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.
6. Διατυπώνει βασικές αρχές marketing, διαφήμισης, management, διοίκησης και εκπαίδευσης προσωπικού.
7. Προσδιορίζει με σαφή τρόπο τους κανόνες υγιεινής και τους τρόπους άμεσης αντιμετώπισής επειγουσών καταστάσεων (πρώτες βοήθειες ανά περίπτωση).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Απασχολεί τα παιδιά δημιουργικά με διάφορες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη γνωστική εξέλιξη του παιδιού, στην ορθή κοινωνικοποίησή του και στη σωματική ανάπτυξή του.
2. Φροντίζει για την κάλυψη των βασικών αναγκών των παιδιών κατά την παραμονή τους στην κατασκήνωση (φαγητό, υγιεινή, ένδυση, ανάπαυση/κατάκλιση).
3. Συμπληρώνει τα σχετικά κατασκηνωτικά έντυπα που αφορούν τον κατασκηνωτή σε ημερήσια βάση.
4. Βοηθά τους αρμόδιους εργαζόμενους στις οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις της κατασκήνωσης.
5. Παρέχει τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να αναλάβει ο ειδικός γιατρός, στο άτομο/παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο.
6. Ενημερώνει τους γονείς, σε συνεργασία και συνεννόηση με το διευθυντή, για τυχόν προβλήματα των παιδιών κατά την παραμονή τους στην κατασκήνωση.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εκτελεί ορθά τις οδηγίες που του δίνονται από τους ανωτέρους του αναφορικά με την αγωγή, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, τη διατροφή ή την ανάπαυση των παιδιών και τις πρακτικές ανάγκες της κατασκήνωσης.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους εργαζόμενους στην κατασκήνωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς και την κουλτούρα της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση