ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Περιγράφει αδρά τη μακροσκοπική ανατομική του ανθρωπίνου σώματος και τη θέση των οργάνων του.
2. Αναφέρει τις φυσιολογικές τιμές των ζωτικών ενδείξεων (αρτηριακή πίεση, αναπνοές, σφύξεις, θερμοκρασία) του ασθενούς και αναγνωρίζει τις παθολογικές αποκλίσεις τους.
3. Ερμηνεύει τους όρους νεοπλασματική εξεργασία, καλοήθης/κακοήθης καρκίνος, σταδιοποίηση καρκίνου, χρόνιος πόνος, ανοσοκαταστολή, καρκίνος τελικού σταδίου.
4. Παραθέτει τις στοιχειώδεις αρχές της χειρουργικής θεραπείας, ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας στον ογκολογικό ασθενή.
5. Απαριθμεί τους κινδύνους και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά τη χρήση χημειοθεραπευτικών σχημάτων και ιονίζουσας ακτινοβολίας τόσο για τον ασθενή όσο και για το προσωπικό και το συγγενικό περιβάλλον.
6. Περιγράφει συνοπτικά τις διαδικασίες προετοιμασίας του ασθενούς για βασικές διαγνωστικές μεθόδους (όπως, βιοψία, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, υπέρηχος, σπινθηρογράφημα, τομογραφία με εκπομπή ποζιτρονίων).
7. Αναφέρει τις συχνότερες άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες παρενέργειες στον ασθενή που υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία/χημειοθεραπεία/μετάγγιση.
8. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής- αντισηψίας-αποστείρωσης-απολύμανσης στον ασθενή, τα εργαλεία και το χώρο εργασίας του.
9. Αναφέρει τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και διασποράς μικροβίων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών.
10. Περιγράφει τα βήματα της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης .
11. Αναπαράγει βασικές γνώσεις χειρουργικής, παθολογίας, παιδιατρικής, νευρολογίας, γυναικολογίας.
12. Αναλύει τα θέματα δεοντολογίας και εχεμύθειας και τους ηθικούς προβληματισμούς που εγείρονται κατά την φροντίδα και ενημέρωση του ογκολογικού ασθενούς και του συγγενικού του περιβάλλοντος.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Επιμελείται την παραλαβή του ασθενούς στον θάλαμο και την τοποθέτησή του σε αναπαυτική θέση ή σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών.
2. Αναλαμβάνει το στρώσιμο του κρεβατιού και τον σωστό αερισμό του θαλάμου.
3. Μεριμνά για τη σωματική υγιεινή και καθαριότητα του αρρώστου και την προετοιμασία αυτού για επεμβατικές και διαγνωστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή.
4. Διεκπεραιώνει τη λήψη και την καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος και των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς, καθώς και την επίβλεψη της σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων (monitor).
5. Καταγράφει την ποσότητα και την ποιότητα των εκκρίσεων των παροχετεύσεων και των καθετήρων, μετά την ανάλογη οδηγία από τον ιατρό/νοσηλευτή.
6. Σιτίζει τον ασθενή από το στόμα, από ρινογαστρικό σωλήνα ή γαστροστομία, ανάλογα με τις οδηγίες που θα δοθούν από το υπεύθυνο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
7. Ρυθμίζει τη ροή των χορηγούμενων ενδοφλεβίων υγρών και φαρμάκων και μεριμνά για την ανανέωσή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών.
8. Χορηγεί φάρμακα από το στόμα, υποδορίως και ενδομυικώς, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου ιατρού ή νοσηλευτή.
9. Προετοιμάζει το τροχήλατο τραπέζι με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά που θα ζητηθούν για την επιτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής ή νοσηλευτικής πράξης, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής-αντισηψίας.
10. Χορηγεί οξυγονοθεραπεία με απλό ρινικό καθετήρα, μάσκα venturi ή με τέντα, ανάλογα με τις οδηγίες των ιατρών.
11. Διενεργεί αναρρόφηση από το στόμα, ρινοτραχειακή και αναρρόφηση τραχειοστομίας στους ασθενείς που έχει δοθεί η ανάλογη οδηγία, υπό την επίβλεψη νοσηλευτή.
12. Τοποθετεί σωλήνα αερίων για να διενεργήσει χαμηλό/υψηλό υποκλυσμό, υπό την επίβλεψη του νοσηλευτή.
13. Επιμελείται την καθαριότητα των διαφόρων στομίων και παροχετεύσεων που φέρει ο ασθενής, υπό την καθοδήγηση του νοσηλευτή.
14. Επιβλέπει τον ασθενή κατά τη διάρκεια χημειοθεραπείας/ακτινοθεραπείας/μετάγγισης και ενημερώνει τον νοσηλευτή/ιατρό για τυχόν ανησυχητικές αντιδράσεις.
15. Περιποιείται το σώμα του νεκρού ασθενούς (καθαριότητα, αφαίρεση καθετήρων και παροχετεύσεων κλπ).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
2. Προσεγγίζει τον ογκολογικό ασθενή με ιδιαίτερη κατανόηση, υπομονή και σεβασμό στις οδηγίες των ιατρών και του συγγενικού περιβάλλοντος, όσον αφορά την ενημέρωση για την πορεία της νόσου του.
3. Συμβάλλει στην ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς και του συγγενικού περιβάλλοντος.
4. Εργάζεται σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματός του με αξιοπιστία, σεβασμό και εχεμύθεια.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση