ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Συντήρησης Εργων Τέχνης-Αποκατάστασης"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Γνωρίζει βασικές έννοιες που αφορούν τη «συντήρηση και τη διάσωση της ιστορικής μνήμης».
2. Αναγνωρίζει τα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών ευρημάτων.
3. Γνωρίζει τη χρήση των εργαλείων και τη λειτουργία των συσκευών των εργαστηρίων συντήρησης.
4. Αναγνωρίζει τη σημασία κάθε μνημείου και τοποθετεί τη διάσωσή του στις σωστές του διαστάσεις.
5. Αναγνωρίζει το βαθμό και τα αίτια της φθοράς των αντικειμένων προς συντήρηση.
Δεξιότητες:
1. Σχεδιάζει και αποτυπώνει τα αντικείμενα που θα συντηρηθούν.
2. Χρησιμοποιεί τα εργαλεία και χειρίζεται τις συσκευές των εργαστηρίων συντήρησης.
3. Κατανοεί το βαθμό και τα αίτια της φθοράς των αντικειμένων.
4. Εφαρμόζει τις πρώτες σωστικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση φθορών σε αντικείμενα τέχνης.
5. Εφαρμόζει έντεχνους τρόπους και μεθόδους συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης.
6. Εφαρμόζει μεθόδους συντήρησης σε έργα τέχνης από πέτρα, κεραμικό, γυαλί, μέταλλο, χαρτί, ύφασμα, φορητές εικόνες, ελαιογραφίες , τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, ξυλόγλυπτα, έργα λαϊκής τέχνης, φορητές εικόνες, ελαιογραφίες κλπ.
7. Εφαρμόζει μεθόδους συντήρησης σε τοιχογραφίες, σε ψηφιδωτά, σε χαρτί και ύφασμα.
8. Κατασκευάζει φορητά έργα ζωγραφικής και εκμαγεία και γνωρίζει τις ιδιότητες των υλικών τους.
9. Λαμβάνει μέτρα για την προστασία, έκθεση και αποθήκευση των αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς.
10. Χρησιμοποιεί ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές για να αποτυπώνει τα στάδια των εργασιών και το τελικό αποτέλεσμα με τον κατάλληλο φωτισμό και για να επεξεργάζεται τις φωτογραφίες ψηφιακά.
11. Εφαρμόζει μεθόδους συντήρησης σε έργα τέχνης από πέτρα, κεραμικό, γυαλί, μέταλλο, χαρτί, ύφασμα, φορητές εικόνες, ελαιογραφίες, τοιχογραφίες,
ψηφιδωτά, ξυλόγλυπτα, έργα λαϊκής τέχνης, φορητές εικόνες, ελαιογραφίες κλπ.
Ικανότητες:
1. Κατανοεί τη διεπιστημονική προσέγγιση της επίλυσης ζητημάτων, στο χώρο της συντήρησης-αισθητική αποκατάστασης-αναστύλωσης έργων τέχνης και συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις αρχές συντήρησης και στους κανόνες αισθητικής που τη διέπουν.
2. Ενημερώνεται για το επάγγελμά του, τις ρυθμίσεις και τις τάσεις στην αγορά εργασίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος

Θεματικοί Τομείς

Τέχνες