Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις: οι απόφοιτοι θα έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της Γεωπονίας, καθώς και το αντίστοιχο επάγγελμα του Τεχνολόγου Γεωπόνου, στο σύνολο των τομέων που η επιστήμη και το επάγγελμα εμπεριέχουν.
Δεξιότητες
: οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Γεωπονίας ως επιστήμης και της Αγροτικής Παραγωγής ως διαδικασίας.
Ικανότητες: οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών τους στο σύνολο των επαγγελματικών δράσεων του Τεχνολόγου Γεωπόνου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει το σύνολο των γνώσεων που απαιτεί η επαγγελματική δραστηριότητα τους ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι αλλά και το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αποστολή του Τμήματος είναι να διδάσκει και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας, με έμφαση στην εμπέδωση γνώσεων της σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας. Οι σπουδές επικεντρώνονται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σχετικών με τη φυτική παραγωγή και την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων φυτικής προέλευσης. Το Τμήμα παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις για την κατάρτιση των αποφοίτων, ώστε να δύνανται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά ή να απασχοληθούν σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς γεωργικού προσανατολισμού. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιέχει υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και των τριών κατευθύνσεων (Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων), καθώς και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις (στο εργαστήριο, στο θερμοκήπιο, στον αγρό), σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπόνηση εργασιών. Στο τελευταίο εξάμηνο υλοποιείται η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή εργασία.Το Τμήμα παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές (master) σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και αρκετά συχνά οι απόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές τους (PhD) διακρινόμενοι στον επιστημονικό στίβο. Επιπλέον στο Τμήμα εκπονούνται προγράμματα διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού.

Σχέση με την απασχόληση

Σύμφωνα με το ΠΡ. Δ. 109 ΦΕΚ 47/ΤΑ/10-2-89, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την έρευνα σε ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης και την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη διαδικασία της φυτικής παραγωγής.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.