Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός του ΤΕΙ Κρήτης έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή τη συνέχιση των σπουδών του για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Οι απόφοιτοι του Τμήματος με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και τεχνολογίας του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματός τους, έχουν εκπαιδευτεί ώστε να έχουν την ικανότητα: να εφαρμόζουν με επιτυχία τις γνώσεις τους στην πράξη,
• να αναζητούν, αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες και σύγχρονες τεχνολογίες,
• να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να παίρνουν αποφάσεις,
• να εργάζονται αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες σε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές διεπιστημονικό περιβάλλον,
• να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται διαφόρων μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα,
• να παράγουν νέες ιδέες στην έρευνα, και
• να προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη.
Πέρα από τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες, που προκύπτουν από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του βασικού κύκλου του Προγράμματος Σπουδών, κάθε απόφοιτος αποκτά επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που προέρχονται από τα περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων της κατεύθυνσης που επιλέγει, καθώς και από το αντικείμενο της πτυχιακής του εργασίας και της εξάμηνης πρακτικής του άσκησης. Οι εξειδικευμένες αυτές γνώσεις και δεξιότητες εντάσσονται σε μια από τις δύο βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης (1) Τηλεπικοινωνιών και (2) Αυτοματισμού & Πληροφορικής, που προσφέρονται στο Τμήμα, αυξάνοντας έτσι τις γενικές ικανότητες των αποφοίτων του, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένες περιοχές της επιστήμης και τεχνολογίας του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, μεγιστοποιώντας τη δυνατότητα για ανεξάρτητη και διά βίου μάθηση και εξασφαλίζοντας τη συνεχή ενημέρωση και απόκτηση σύγχρονης γνώσης.
Δεξιότητες:
Ο πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επιτυχώς, είτε μόνος του, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και μηχανικούς σε αντικείμενα όπως:
• τα αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, οι αντίστοιχες διατάξεις, τα συστήματα και τα όργανα μέτρησης,
• οι τηλεπικοινωνίες (ενσύρματες και ασύρματες, μικροκυματικές και οπτικές, κινητές και δορυφορικές) και οι επικοινωνίες ψηφιακών δεδομένων,
• τα ηλεκτρονικά ισχύος, τα βιομηχανικά ηλεκτρονικά και οι αυτοματισμοί, τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και μηχατρονικής,
• τα οπτικοακουστικά συστήματα και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις, η ραδιοτηλεόραση, η επεξεργασία ήχου και εικόνας, τα πολυμέσα,
• η τεχνολογία υπολογιστών και λογισμικού, τα δίκτυα υπολογιστών, το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες πληροφορικής, οι εφαρμογές τηλεματικής,
• τα αισθητήρια, οι μετρήσεις και τα συστήματα συλλογής και ψηφιακής επεξεργασίας δεδομένων,
• η μικροηλεκτρονική, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και οι δομές υλικού,
• η βιοϊατρική ηλεκτρονική τεχνολογία και η επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων,
• τα συστήματα προστασίας και πυρασφάλειας και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας,
• τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, τα ραντάρ και οι αμυντικές τεχνολογίες,
• τα οργανικά ηλεκτρονικά και οι τεχνολογίες πλάσματος, οι οπτοηλεκτρονικές τεχνολογίες και τα συστήματα laser,
• τα ηλεκτρονικά συστήματα των τεχνολογιών περιβάλλοντος και των συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ικανότητες:
Στα παραπάνω αντικείμενα και στα αντίστοιχα τεχνολογικά πεδία, ο Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης μπορεί να αναλαμβάνει υπεύθυνα εργασίες και να δραστηριοποιείται ανάλογα σε πεδία όπως:
• η μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, βελτιστοποίηση, παραγωγή, και εγκατάσταση του σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επίπεδο διατάξεων αλλά και συστημάτων,
• ο χειρισμός, ο έλεγχος, η επίβλεψη, η συντήρηση και η επισκευή του αντίστοιχου εξοπλισμού,
• η οργάνωση και επίβλεψη της παραγωγής, συναρμολόγησης ή κατασκευής των αντίστοιχων διατάξεων και συστημάτων,
• η εκπόνηση τεχνικών και οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και καταλληλότητας, καθώς και πραγματογνωμοσυνών,
• η πιστοποίηση, ο έλεγχος ποιότητας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων,
• η ίδρυση, οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων,
• η παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
• η σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αποστολή Τμήματος
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής παιδείας στους αποφοίτους του στην επιστήμη και την τεχνολογία της ηλεκτρονικής. Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την παροχή μαθημάτων σχετικών με σύγχρονες τεχνολογίες και μεθοδολογίες της ηλεκτρονικής, με τη χρήση των κατάλληλων υποδομών και με την προσφορά του ανθρώπινου δυναμικού.
Σκοποί του προγράμματος σπουδών του Τμήματος
• Η εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών με σύγχρονα εποπτικά και επιστημονικά ώστε να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα του πτυχίου στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
• Η παροχή ολοκληρωμένου υπόβαθρου επιστημονικών και τεχνολογικών θεμελιωδών γνώσεων, καθώς και γνώσεων αιχμής, χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης και ανάπτυξης και ενδελεχή πειραματισμό.
• Η προσφορά επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης στις κατευθύνσεις των τηλεπικοινωνιών και των αυτοματισμών-πληροφορικής που αναπτύσσονται.
• Η εκπόνηση υψηλού επιπέδου εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας στους ευρύτερους τομείς της ηλεκτρονικής επιστήμης και τεχνολογίας.
• Η σύνδεση της παρεχόμενης επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης με την κοινωνία μέσω υπηρεσιών και προϊόντων.
• Η ανάπτυξη δεσμών προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, σχεδίασης, ανάπτυξης και βέλτιστης επίλυσης προβλημάτων ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών και αυτοματισμών.
• Η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, συμπεριφοράς και ηθικής.
• Η ενθάρρυνση ανάπτυξης ορθών νοοτροπιών μελέτης, πληροφόρησης και κατανόησης, οργάνωσης και αξιοποίησης χρόνου, υποδομών και ικανοτήτων, αυτοεκπαίδευσης και αυτοεξέλιξης, παρέχοντας ευκαιρίες συμμετοχής στην έρευνα.
• Η διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.
• Η εξασφάλιση των απαραίτητων εφοδίων (γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλπ) για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε ανταγωνιστικούς και διαρκώς εξελισσόμενους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς στον εθνικό και διεθνή στίβο.
• Η προσφορά δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
Περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το ευρύ γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής, καθώς και την εφαρμογή της στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών τους.
Διδακτικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος
Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος είναι η επιστήμη και τεχνολογία της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών και των υπολογιστών, καθώς και η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι σπουδές στο Τμήμα παρέχουν θεμελιακές και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία των ηλεκτρικών−ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και κατασκευών, των ηλεκτρονικών ισχύος, των μετρήσεων, των αυτοματισμών, των υπολογιστών, των πληροφοριακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, των ασύρματων και ενσύρματων επικοινωνιών, των δικτύων, καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως η οπτοηλεκτρονική και τα συστήματα λέιζερ, οι κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες, οι μικροκυματικές και οπτικές τεχνολογίες, η μικροηλεκτρονική και τα αισθητήρια, η ρομποτική και τα συστήματα ελέγχου, οι ιατρικές και αμυντικές εφαρμογές.
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 48 μαθήματα συνολικά, από τα οποία τα 32 είναι μαθήματα κορμού και τα 16 μαθήματα κατεύθυνσης 6ου και 7ου εξαμήνου. Σχεδόν όλα τα μαθήματα (42 από τα 48) έχουν εργαστηριακό μέρος. Τα υποχρεωτικά μαθήματα εμπλουτίζονται µε ευάριθμα και εναλλασσόμενα προαιρετικά μαθήματα που παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις αιχμής. Τα μαθήματα εμπεδώνονται με ασκήσεις πράξης που περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη και παρουσίαση ειδικών θεμάτων, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις κλπ. Περαιτέρω, η δομή των σπουδών πλαισιώνεται από σεμινάρια και διαλέξεις σε θέματα αιχμής του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Επιστέγασμα της δομής των σπουδών συνιστούν στα τελευταία εξάμηνα η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη πρακτική άσκηση. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες ανάλογες με το διδακτικό φόρτο, και κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Το πτυχίο λαμβάνεται μετά την επιτυχή συσσώρευση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων, από 40 τουλάχιστον μαθήματα, την πτυχιακή εργασία και την εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο του Τμήματος είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε., καθώς έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το ΠΔ 346 (ΦΕΚ 158/14-6-1989).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.