Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

• Διαθέτουν τις γνώσεις τόσο στην Λογιστική όσο και στην Χρηματοοικονομική, που εξασφαλίζουν κριτική κατανόηση τόσο των θεωρητικών υποδειγμάτων όσο και των εμπειρικών τους δυνατοτήτων εφαρμογής στις διαβαθμισμένες καταστάσεις κινδύνου της σύγχρονης πραγματικής οικονομικής ζωής.
• Μπορούν να αποδείξουν τις δεξιότητες που απέκτησαν να λύνουν προβλήματα λογιστικής ή χρηματοοικονομικής φύσης όχι μόνο σε γνωστό εκ των προτέρων δεδομένο πεδίο αλλά και σε απρόβλεπτες από την διδαχή τους καταστάσεις.
• Έχουν την συνθετική ικανότητα προώθησης των έργων που δυνατόν θα τους ανατεθούν αποδεικνύοντας ότι μπορούν να υποστηρίξουν τεκμηριωμένες ορθολογικές αποφάσεις, με βάση τις επιστημονικές τους γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν και εμπειρία εφαρμογών στα αντικείμενα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοικητικής. Σημαντική ικανότητα που αποκτούν στο ΠΠΣ ΛΧ είναι και αυτή της παραγωγικής συμμετοχής τους σε «ομαδική εργασία», εξαιτίας της ανάλογης εκπαίδευσής τους που συστηματικά αναθέτουν οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να καλλιεργήσει στους φοιτητές τη σύγχρονη γνώση της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής επιστήμης, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα είτε να εργαστούν στα συναφή επαγγέλματα είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην έρευνα. Το περιεχόμενο του Προγράμματος αφορά τόσο τα γνωστικά αντικείμενα του τίτλου όσο και τα συναφή τους της γενικής και ειδικής υποδομής, όπως οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, ποσοτικές μέθοδοι για οικονομολόγους, πληροφορική κλπ. Το σύνολο του Προγράματος είναι οργανωμένο με τρόπο ώστε το θεωρητικό και εμπειρικό αλλά και το εργαστηριακό τμήμα του να αλληλοσυμπληρώνονται με αποτέλεσμα να αποκτά ο φοιτητής τόσο τις απαραίτητες γνώσεις όσο και εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες που θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί στα προαναφεθέντα επαγγέλματα. Σε κάθε περίπτωση με το Πτυχίο ΛΧ, όπως θα έπρεπε και με όποιο άλλο τριτοβάθμιου επιπέδου, ο κάθε πτυχιούχος πρώτα από όλα πρέπει να έχει απολαύσει το νόημα της Παιδείας ως "καλλιέργειας ελεύθερων ανθρώπων, δηλ. ΠΟΛΙΤΩΝ" οι οποίοι θα προασπίσουν τις δημοκρατικές ελευθερίες, το κράτος δικαίου και την ισότητα, σε Ανθρώπινες (δηλ. όχι ατομοκεντρικές) Κοινωνίες Πολιτών.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι απαραίτητο για την άσκηση πολλών επαγγελμάτων, πχ. 1. Λογιστή-Φοροτεχνικού, 2. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 3. Εσωτερικού Ελεγκτή, 4. Χρηματοοικονομικού Αναλυτή, 5. Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, κλπ.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Τμήμα ΛΧ