Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ο εκπαιδευόμενος/νη θα (α) εφοδιαστεί με γνώσεις, ώστε να κατανοεί έννοιες που αφορούν στην οικονομική επιστήμη, καθώς και στην επιστήμη της Διοίκησης, (β) θα αποκτήσει δεξιότητες στο να χρησιμοποιεί, συνεπικουρούμενος από τις νέες τεχνολογίες, ποιοτικά και ποσοστικά δεδομένα για να εφαρμόζει τις θεωρητικές του γνώσεις, (γ) θα αποκτήσει ικανότητες επίλυσης προβλήματων που δημιουργεί το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να δώσει τα εφόδια σε όσους ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών να αντιμετωπίζουν προβλήματα του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο στον κλάδο του τουρισμού, όσο και σε άλλους κλάδους. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από (71) μαθήματα συνολικά. Από αυτά: (66) έχουν μόνο θεωρητικό μέρος και (5) έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό. Από τα (66) μαθήματα, τα (29) είναι κοινά μαθήματα και στις δυο κατευθύνσεις και από τα (5) μαθήματα με εργαστηριακό μέρος τα (4) είναι κοινά και στις δύο κατευθύνσεις. Μαθήματα επιλογής προσφέρονται από το 5ο εξάμηνο και μετά. Όλα τα μαθήματα υπολογίζονται με (5) διδακτικές μονάδες. Εκτός από τα μαθήματα, η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών προϋποθέτει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών οδηγεί στη λήψη άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Β' ή Γ' τάξης και είναι εφόδιο για όσους θα εργαστούν σε θέσεις Διοίκησης ή σε θέσεις Λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις ή Οργανισμούς.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΔΕ