Πτυχίο Μηχανικών Πληροφoρικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση των σχετικών θεωριών και αρχών. Συγκεκριμένα, θα έχει αποκτήσει όλα τα θεωρητικά εφόδια, από τις βασικές μαθηματικές έννοιες ως τις μεθόδους επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, αλλά και θα έχει εκπαιδευτεί καταλλήλως στην άμεση εφαρμογή μέσω των εργαστηρίων. Δεξιότητες: Θα κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και θα έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στον τομέα της Πληροφορικής. Ικανότητες: Θα μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής. Θα μπορεί να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένο Επιστημονικό και ιδιαίτερα Τεχνολογικό Προσωπικό, σε συνδυασμό με την ραγδαία εξέλιξη της Επιστήμης της Πληροφορικής ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε Ηλεκτρονικά, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα και Εργαλεία Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού/Αντικειμενοστραφείς Βάσεις Δεδομένων, καθώς και Ψηφιακής Επεξεργασίας Πολυμέσων. Επίσης, στόχος του Τμήματος είναι και η ουσιαστική συμβολή του στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, τονίζοντας τον τεχνολογικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης που παρέχει. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι οργανωμένο ακαδημαϊκά σε τρεις Τομείς (κατευθύνσεις) με στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις επιστημονικές εξελίξεις: 1. τον Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων 2.τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 3. τον Τομέα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών

Σχέση με την απασχόληση

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ απασχολείται ως: 1. Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών, 2.Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems Engineer), 3.Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator), 4.Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Εγκαταστάτης και Συντηρητής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Μ.Π.