Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Συστήματα Επικοινωνιών & Πληροφορικής”. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) αποκτά την θεωρητική βάση καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοεί τις αρχές που διέπουν τη σχεδίαση, ανάλυση, εξέλιξη και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Μαθησιακά αποτελέσματα: Με τη λήψη του ΜΔΕ ο κάτοχός του αποτελεί πλέον ένα εξειδικευμένο στέλεχος με σαφή γνώση των σύγχρονων τάσεων στην πληροφορική και τις επικοινωνίες και δύναται να καλλιεργήσει τις αναλυτικές ερμηνευτικές και συνθετικές ικανότητες του ούτως ώστε να αναπτύξει καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων στους ανωτέρω τομείς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι στόχοι αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι:

α) να προάγει το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων και να αναπτύξει τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το πεδίο των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

β) να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται ήδη στον τομέα των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του συνεχώς εξελισσόμενου τομέα Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

MSc in CIS