Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση». Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας

Περιγραφή

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του δημόσιου τομέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα. Ειδικότερα, με το Δίπλωμα Ειδίκευσης οι απόφοιτοι του ΠΜΣ διαθέτουν και αποκτούν τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, επαγγελματικές και ερευνητικές προοπτικές.
Γνώσεις
Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Διοίκηση, σε σχέση με το πτυχίο στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, γνώση που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του γνωστικού πεδίου της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής & Διοίκησης, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς, όπως ελεγκτική, κοστολόγηση, φορολογική.
Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του εν λόγω γνωστικού πεδίου.
Δεξιότητες
Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του γνωστικού πεδίου της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής & Διοίκησης στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο.
Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα.
Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το γνωστικό πεδίο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής & Διοίκησης.
Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες
Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη.
Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.
Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.
Επί πλέον, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού η διδακτορικού του ίδιου επιπέδου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης (ΠΜΣ-ΧΛ&Δ), που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ Αριθ. 63838/Ε5 απόφασης του ΥΠΕΠΘ (Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Σερρών με τίτλο «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση») (ΦΕΚ Β 1810/01.09.2009 και 2725/18-11-2011) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του δημόσιου τομέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.