Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή

Γνωρίζουν (Γνώσεις): -τις βασικές αρχές λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων -τα βασικά «εργαλεία» αντιμετώπισης θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που αναφύονται στο σύγχρονο επιχειρηματικό/διοικητικό περιβάλλον -το επιχειρηματικό και νομοθετικό περιβάλλον –να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες όπως αυτές εφαρμόζονται στη διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών.
Κατανοούν (Δεξιότητες): -τα κεντρικά προβλήματα της σύγχρονης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οργανισμών –την χρήση διοικητικών και διαχειριστικών μεθοδολογιών παρακολούθησης και ελέγχου έργων και ενεργειών –τις βασικές αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής παρακολούθησης οργανισμών και επιχειρήσεων
Έχουν την ικανότητα (Ικανότητες): -να αναγνωρίζουν και να προβλέπουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται –να εκπονούν μελέτες προγραμματισμού έργων –να εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στην διοίκηση επιχειρήσεων –να προγραμματίζουν με την χρήση επιστημονικών/ αναλυτικών μεθόδων την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου -να λαμβάνουν αποφάσεις που έχουν σχέση με την διάθεση και κατανομή των πόρων που χρησιμοποιούνται στην διάρκεια ενός έργου έτσι ώστε να επιτυγχάνουν την βέλτιστη κατανομή και αξιοποίηση τους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων αποσκοπεί στο να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης, με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις γενικά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Σκοπός είναι η αρτιότερη δυνατή κατάρτιση των αποφοίτων του Τμήματος σε θέματα που αφορούν την διοίκηση επιχειρηματικών μονάδων, την μελέτη και τον σχεδιασμό έργων, την παρακολούθηση εκτέλεσής τους και την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Δίνεται έμφαση και στην εργαστηριακή άσκηση και σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.