Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι απόφοιτοι του Τμήματος αναμένεται να έχουν κατανοήσει:
-Τις βασικές αρχές, τις αξίες και τη φιλοσοφία του επαγγέλματος του βιβλιοθηκονόμου-επιστήμονα της πληροφόρησης.
- Τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν οι βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκονόμοι στην προαγωγή των δημοκρατικών αρχών, της ελευθερίας της σκέψης και της διά βίου μάθησης.
- Τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθηκών διαφόρων ειδών (ακαδημαϊκών, λαϊκών, σχολικών, ειδικών κλπ.), κέντρων τεκμηρίωσης, αρχείων και πολιτιστικών οργανισμών.
- Τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ψηφιακών βιβλιοθηκών, ιδρυματικών καταθετηρίων, αρχείων, ψηφιακών συλλογών, θεματικών πυλών στο Διαδίκτυο και πάσης φύσεως ψηφιακής πληροφορίας.
- Τις βασικές έννοιες σχετικά με τον κύκλο ζωής της πληροφορίας.
- Τις έννοιες και τις μεθόδους πρόσκτησης και διάθεσης των πηγών πληροφόρησης.
- Τις βασικές αρχές οργάνωσης της καταγεγραμμένης γνώσης και πληροφορίας.
- Τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες χρήσης της νέας τεχνολογίας στο χώρο των βιβλιοθηκών και συναφών οργανισμών.
- Τις τεχνικές και τις μεθόδους αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία.
- Τις βασικές έννοιες των πληροφοριακών αναγκών και της πληροφοριακής συμπεριφοράς.
- Τις βασικές έννοιες και αρχές των υπηρεσιών πληροφόρησης. - Τη διαδικασία και τις βασικές μεθόδους έρευνας.
- Τις κυριότερες θεωρίες μάθησης.
- Τις βασικές αρχές και μεθόδους διοίκησης και μάνατζμεντ συλλογών και οργανισμών.
Προκειμένου να είναι σε θέση:
- Να αξιολογούν, επιλέγουν και οργανώνουν πηγές πληροφοριών διαφόρων τύπων και μορφών.
- Να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες για την οργάνωση, ανάκτηση, χρήση, διατήρηση και διαχείριση έντυπων και ψηφιακών συλλογών.
- Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα και υπηρεσίες πληροφόρησης που καλύπτουν τις ανάγκες για μόρφωση, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
- Να καθοδηγούν και να εκπαιδεύουν τους χρήστες στη διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και ορθής χρήσης της πληροφορίας.
- Να προωθούν τις αξίες της ανάγνωσης, της ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση και της ελευθερίας της σκέψης.
- Να διεξάγουν έρευνα και να συμβάλλουν στην παραγωγή νέας γνώσης.
- Να συνεργάζονται αποτελεσματικά με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.
- Να σκέφτονται κριτικά και να κατανοούν, αναλύουν και επιλύουν σύνθετα προβλήματα.
- Να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην πράξη.
- Να προσαρμόζονται σε νέα περιβάλλοντα και απαιτήσεις και να είναι διαρκώς μανθάνοντες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης είναι η κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων και επιστημόνων της πληροφόρησης που θα στελεχώσουν κάθε είδους βιβλιοθήκη, κέντρα πληροφόρησης, αρχεία και πολιτιστικούς οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.
Το Τμήμα αποσκοπεί:
1. Στην παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και την προετοιμασία αποφοίτων ικανών να εργαστούν με κοινωνική υπευθυνότητα και σεβασμό στους επιστημονικούς και επαγγελματικούς κανόνες.
2. Στη διεξαγωγή έρευνας και την παραγωγή γνώσης σε όλους τους τομείς της Βιβλιοθηκονομίας-Επιστήμης της Πληροφόρησης.
3. Στην ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών.
4. Στη διασύνδεση με κοινωνικούς, παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς.
Το Τμήμα διαθέτει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις επιστημονικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τη συλλογή, οργάνωση, διαχείριση και χρήση της πληροφορίας και των πηγών της, δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
Τα βασικά διδακτικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών είναι τα εξής:
A. Ο ρόλος της πληροφορίας στη σύγχρονη εποχή.
B. Πηγές, υπηρεσίες και συλλογές πληροφοριών.
Γ. Οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας-Διοίκηση βιβλιοθηκών και κέντρων πληροφόρησης.
Δ. Πληροφοριακή παιδεία και πληροφοριακός γραμματισμός.
Ε. Πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης είναι απαραίτητο για την εργασία ως Βιβλιοθηκονόμος, Επιστήμονας της Πληροφόρησης, Αρχειονόμος και Ταξινόμος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης είναι κατοχυρωμένα με το Π.Δ. 385/1989 (Φ.Ε.Κ. 169/16-6-89/τ.Α'). Οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους απασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών όλων των ειδών δηλαδή: Εθνική - Κεντρικές (Βουλής κ.λ.π.), Ακαδημαϊκές (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Σχολικές), Λαϊκές (Δημοτικές, κοινοτικές κλπ.), Ειδικής έρευνας, Κέντρα τεκμηρίωσης, Αρχεία, Μουσεία και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς και οργανισμούς διαχείρισης γνώσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας, Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας, Πτυχίο Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας