Πτυχίο Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του τμήματος:
- Διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών και κλινικών γνώσεων απαραιτήτων για την κριτική κατανόηση των θεωριών και αρχών της Νοσηλευτικής επιστήμης και την άσκησή της.
- Κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να εργαστούν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια).
- Είναι σε θέση να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια νοσηλευτικής φροντίδας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων.
- Είναι σε θέση να επιδιώκουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής επιστήμης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο γενικός αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος είναι να ετοιμάσει Νοσηλευτές, οι οποίοι είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων/ομάδων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών και διανοητικών λειτουργιών τους, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου, καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του, όπως αυτές οι αρμοδιότητες περιγράφονται στο ΦΕΚ 79/19.01.2015.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή/ της νοσηλεύτριας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.