Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Γνώσεις: Περιλαμβάνουν διδασκαλία Bασικών μαθημάτων (Χημεία, Βιοχημεία, Γενετική, Γενική μικροβιολογία, Ανατομική, κλπ.), μαθημάτων Εξειδίκευσης (Aιματολογία, Κλινική Χημεία, Ειδική Μικροβιολογία, Ανοσολογία, Κυτταρολογία κλπ.) και Ειδικής Υποδομής (Αγγλική ορολογία, Πειραματόζωα κλπ.) με στόχο την κατανόηση των φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού και των ανωμαλιών τους, τη μεταβολή των βιολογικών δεικτών ως συνέπεια παθολογικών καταστάσεων, την αρχή λειτουργίας των διαγνωστικών τεχνικών και τις πιθανές παρεμβάσεις στην εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων.
Δεξιότητες: Η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων αποκτάται με την Εργαστηριακή Άσκηση και τη συμμετοχή σε Ασκήσεις Πράξης.
Ικανότητες: Στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές εφαρμόζουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στις πραγματικές συνθήκες εργασίας όλων των Τμημάτων Νοσο-κομείων και Διαγνωστικών κέντρων.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Στόχος του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους ικανούς να εργαστούν σε οποιοδήποτε Τμήμα Νοσοκομείου/Διαγνωστικού κέντρου ή να εργαστούν σε οποιοδήποτε συναφή χώρο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους ικανούς να εργαστούν, σύμφωνα και με το ΦΕΚ καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΦΕΚ 118, 14/06/96), σε οποιοδήποτε Τμήμα Νοσοκομείου ή διαγνωστικού κέντρου, όπου μπορούν να προβαίνουν στη λήψη δειγμάτων, την προετοιμασία δειγμάτων, αντιδραστηρίων και οργάνων και την εκτέλεση των εξετάσεων και να συνβάλλουν στην οργάνωση του χώρου με την επιλογή κατάλληλων μηχανημάτων και τεχνικών. Επίσης, να εργαστούν σε οποιοδήποτε συναφή με τις γνώσεις τους χώρο ή να συνεχίσουν τις σπουδές για τη λήψη μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Οι σπουδές που παρέχονται στο Τμήμα είναι ανάλογες με αυτές αντίστοιχων Προγραμμάτων Σπουδών ΑΕΙ της Ευρώπης ή Αμερικής όπως BSc of Biomedical Sciences (ex. Polytechnics, Fachhochschule, Universities of Applied Sciences, U.K., Germany, Austria, France, Italy, Irland etc; EUROPE, Departments of Medical Laboratory Scientists or Clinical Laboratory technologists providing BSc in Medical Technology, Medical laboratory technology, Medical laboratory science (3+1 or 2+2; ASCP; http://www.ascp.org/;USA).

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητη και ικανή προϋπόθεση για την απασχόληση σε όλα τα Τμήματα Νοσοκομείων και Διαγνωστικών κέντρων ή οποιοδήποτε συναφή χώρο χωρίς απαίτηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος (ΦΕΚ 118, 14/6/96).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.