Πτυχίο Φυσικοθεραπείας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Α-ΤΕΙΘ έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την Εφαρμοσμένη Έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Οι τετραετείς σπουδές, η τεσσάρων Εξαμήνων Κλινική ενασχόληση με τα μαθήματα Κλινικής Άσκησης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV να γίνονται σε Δημόσια Νοσοκομεία, - από το Δ΄ κιόλας εξάμηνο σπουδών- καθώς και η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των σπουδών και συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών, απαραίτητων για τις ανάγκες του επαγγέλματος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος:
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας αναφέρεται στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση κακώσεων, παθήσεων και δυσλειτουργιών, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία του ερειστικού, μυϊκού, νευρικού, αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος. Επίσης, αφορά στην εφαρμογή κατάλληλων επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των παραπάνω παθολογικών καταστάσεων.
Σκοποί καιι Στόχοι του Προγράμματος:
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κατάλληλης και υψηλού επιπέδου θεωρητικής, πρακτικής και κλινικής εκπαίδευσης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους του Τμήματος για την επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή των φυσιοθεραπευτικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων. Στόχος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η δημιουργία υπεύθυνων στελεχών, ικανών να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. Για το σκοπό αυτό, δίνεται έμφαση στη συνεργασία με εκπαιδευτικά και νοσηλευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, μέσω της διεξαγωγής κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
Δομή των Σπουδών:
Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών και σεμινάρια. Στο έβδομο εξάμηνο ανατίθεται στους φοιτητές το θέμα για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας. Κατά τη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου συνεχίζεται η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, ενώ πραγματοποιείται και η εξάμηνη (26 εβδομάδες) πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Σχέση με την απασχόληση

Eγγραφή στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και απόκτηση άδεις ασκήσεως επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

PT