Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Tμήμα Προσχολικής Αγωγής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Ο/Η απόφοιτος/η του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής:
1. Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο της προσχολικής αγωγής και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας και κατανοεί κριτικά αντίστοιχες επιστημονικές θεωρίες και αρχές που εφαρμόζονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη γνώση για ανάπτυξη δεξιοτήτων και έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τα απαιτούμενα επιχειρήματα για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων στα πεδία άσκησης του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας.
3.΄Εχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει στοιχεία που αφορούν ηθικά, κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα που σχετίζονται με την Προσχολική Φροντίδα και Αγωγή.
4. Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με το πεδίο της προσχολικής αγωγής.
5. Είναι σε θέση να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση γνώσεων και περεταίρω σπουδές με μεγάλη αυτονομία.
6. Είναι ικανός/ή να κατανοεί, να ερμηνεύει, να ασκεί κριτική και να μεταδίδει γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων συναφών με το πεδίο της προσχολικής φροντίδας και αγωγής, ανάλογα με τις ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές απαιτήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας, οικονομίας και αγοράς εργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράματος Σπουδών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής είναι να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων σε επιστημονικά πεδία των σπουδών και εφαρμογών της προσχολικής φροντίδας και αγωγής, δια μέσου της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας και να παρέχει στους φοιτητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια για την άρτια και κατάλληλη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο της φροντίδας και αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τα αντικείμενα των επιστημών προσχολικής φροντίδας και αγωγής και των εφαρμογών τους, σύμφωνα με τις πρόσφατες επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις στην εκπαίδευση, αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Κύρια γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος είναι οι επιστήμες της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας. Οι επιστήμες αυτές αποτελούν τη βάση του προγράμματος, καθώς τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων εξετάζονται σε αναφορά με την Παιδαγωγική και την Ψυχολογία. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει γενικές και ειδικές γνώσεις που οικοδομούν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που καθιστούν τους/τις φοιτητές/τριες κατάλληλους/ες για τη μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση και εξέλιξή τους στο γνωστικό αντικείμενο της προσχολικής φροντίδας και αγωγής.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ Ε.) του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Βρεφονηπιοκόμου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.