Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ: Ο πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων θα πρέπει να γνωρίζει τη χημική δομή και ιδιότητες των τροφίμων και των συστατικών τους, τη δράση των παθογόνων μικροοργανισμών, τις μεθόδους ανάλυσης των τροφίμων, τις αρχές και συνθήκες ασφαλούς διαχείρισης του τροφίμου, τις διεργασίες και συσκευές παραγωγής τροφίμων και τις αρχές λειτουργίας τους, τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας στις μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, τις αρχές και μεθόδους οργανοληπτικής ανάλυσης και πιστοποίησης ποιότητας των τροφίμων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Ο πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων θα πρέπει να κατανοεί και να ξέρει να χρησιμοποιεί εργαστηριακές τεχνικές ανάλυσης τροφίμων, να αναγνωρίζει τη δράση παθογόνων μικροοργανισμών, τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την επεξεργασία ή συντήρηση, να μπορεί να εφαρμόσει στατιστικές τεχνικές στον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων, να έχει αποκτήσει εκτεταμένη πρακτική εμπειρία σε βασικές και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και ποιότητας τροφίμων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Ο πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές της τεχνολογίας τροφίμων στην πράξη, να διαθέτει την αναλυτική ικανότητα να αναγνωρίζει τις πηγές προβλημάτων στο τρόφιμο και την παραγωγική διαδικασία και να συνθέτει τις κατάλληλες λύσεις, να μπορεί να αναλαμβάνει την ευθύνη της σύστασης αναλυτικών εργαστηρίων και πρωτοκόλλων ποιότητας, να διαθέτει ηθική και επαγγελματική ακεραιότητα, να μπορεί να εργάζεται ομαδικά, να ανατρέχει στη βιβλιογραφία για την αναζήτηση πληροφοριών, να συντάσσει επιστημονικές και τεχνικές μελέτες, να έχει δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και να διαθέτει επαρκές επίπεδο γνώσεων για συμμετοχή σε προχωρημένους κύκλους σπουδών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει εκπαίδευση στο αντικείμενο της Τεχνολογίας Τροφίμων που είναι ο κλάδος της Τεχνολογίας, στον οποίο βιολογικές, φυσικές, χημικές και μηχανικές επιστήμες χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις τους και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην παραγωγή, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη συσκευασία, τη διανομή και τη χρήση ασφαλών, θρεπτικών και αποδεκτών από τον καταναλωτή τροφίμων. Εξειδίκευση των γνωστικών αντικειμένων προκύπτει από την εφαρμογή τους σε κατηγορίες τροφίμων που ενδιαφέρουν τον Ελληνικό αγρο-διατροφικό χώρο (σιτηρά, φρούτα και λαχανικά, έλαια και λιπαρά, γαλακτοκομικά, κρεατοσκευάσματα και αλιεύματα).

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Τροφίμων (επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. φύλλου 36/7-2-92 Τεύχος Πρώτο, Άρθρο 1).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.