Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής (Τ.Ε.). Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (Τ.Ε.). Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Το πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απονέμεται στον φοιτητή/τρια, ο οποίος/α διαθέτει τις ακόλουθες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες.
Γνώσεις: Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο εργασίας ή σπουδής της επιστήμης της Πληροφορικής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών.
Δεξιότητες: Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στο πεδίο εργασίας ή σπουδής της επιστήμης της Πληροφορικής.
Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής της επιστήμης της Πληροφορικής. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1987 και προσφέρει αδιάλειπτα από τότε ως σήμερα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, συμβάλλοντας στην έρευνα και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στελεχιακού δυναμικού ικανού να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, υποστηρίζοντας με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής κατανέμει τη διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών ενοτήτων σε μαθήματα Γενικής Υποδομής, σε μαθήματα Ειδικής Υποδομής, σε μαθήματα Ειδικότητας (π.χ. Βάσεις Δεδομένων) και σε μαθήματα Διοίκησης Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών – ΔΟΝΑ (π.χ. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων). Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών, μεταξύ άλλων είναι:
- Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
- Βάσεις Δεδομένων και Ανάκτηση Πληροφοριών
- Γλώσσες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
- Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές
- Τεχνολογία – Μηχανική Λογισμικού
- Τεχνητή νοημοσύνη και Ευφυή Συστήματα
- Τεχνολογία Πολυμέσων
- Τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα υπολογιστών
- Αλληλοεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
- Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
- Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου.

Σχέση με την απασχόληση

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Tμήματος Μηχανικών Πληροφορικής καθορίζονται από το το Προεδρικό Διάταγμα 183 (ΦΕΚ 246 Τεύχος Α, 3/12/2008).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.