Πτυχίο Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών (Τ.Ε.). Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Γνώσεις
Ο πτυχιούχος του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, θα πρέπει να γνωρίζει:
• τη νοσολογία, γενετική μηχανική και βιοτεχνολογία των υδρόβιων οργανισμών,
• αντικείμενα που αναφέρονται σε θέματα αλιείας, αλιευτικής διαχείρισης, υδατοκαλλιεργειών, σύγχρονων εκτροφών και διατροφής των υδρόβιων οργανισμών,
• την επεξεργασία, συντήρηση, ποιοτικό, υγειονομικό έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας των αλιευμάτων,
• το σχεδιασμό και τη μεθοδολογία λήψης και εξέτασης δειγμάτων με κλασικές μεθόδους και τεχνολογία αιχμής, καθώς και τη στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων,
• την παρασκευή αλιευτικών προϊόντων και την αξιοποίησή τους,
• την εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στα στάδια παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων,
• την οργάνωση, σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιεργειών, ενυδρείων, εκκολαπτηρίων / ιχθυογεννητικών σταθμών και άλλων αλιευτικών επιχειρήσεων,
• την αποκατάσταση και διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος,
• τη διοίκηση, οικονομία, νομοθεσία στους τομείς της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και των νερών.
Δεξιότητες
Ο πτυχιούχος του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, θα πρέπει να κατανοεί και να ξέρει:
• το σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία υδατοκαλλιεργειών πάσης φύσεως και μεγέθους,
• την παραγωγή, τυποποίηση και έλεγχο πάσης φύσεως αλιευτικών προϊόντων, ιχθυογεννητικού υλικού και ιχθυοτροφών, καθώς και τη σύνταξη σχετικών με τα παραπάνω εκθέσεων,
• τη συγκέντρωση αλιευτικών προϊόντων από πάσης φύσεως οργανώσεις και ιδιώτες και τις εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται για τη διαπίστωση ζημιών της αλιευτικής παραγωγής, καθώς και για τη διαπίστωση αλλοιώσεων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή,
• τη μελέτη και σύνταξη εκθέσεων σχετικών με το σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία αγορών αλιευμάτων και χώρων ψύξης κατάψυξης για τη συντήρησή τους, καθώς και με την αγοραπωλησία εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών, αλιευτικών σκαφών και εργαλείων.
Ικανότητες
Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα την τεχνολογία στους Τομείς της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών και να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς των υδατοκαλλιεργειών, της αλιευτικής παραγωγής, της επεξεργασίας αλιευμάτων και του ελέγχου ποιότητας.
Επίσης, μπορούν να πιστοποιούν την ποιότητα όλων των προϊόντων αλιείας και επεξεργασμένων αλιευμάτων που προορίζονται για κατανάλωση, σε μονάδες επεξεργασίας αλιευμάτων ως υπεύθυνοι παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. Τέλος, μπορούν να οργανώσουν και να λειτουργήσουν εργαστήρια ελέγχου ποιότητας των επεξεργασμένων αλιευμάτων, να εφαρμόσουν HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), Ανάλυση Κινδύνων-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και ISO (International Standardization Organization-Διεθνής Οργανισμός Προτυποποίησης) σε όλα τα στάδια της αλιευτικής παραγωγής, επεξεργασίας αλιευμάτων και διακίνησης των αλιευτικών προϊόντων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα είναι οργανωμένο σε τρεις τομείς: α) τομέας Επιφανειακών Υδάτων, β) τομέας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και γ) τομέας Βιολογικών και Αλιευτικών Εφαρμογών. Οι σπουδές εστιάζονται στην παρακολούθηση και στον έλεγχο του υδάτινου περιβάλλοντος, στην αλιεία, στις υδατοκαλλιέργειες και στην τεχνολογία των αλιευμάτων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των βιολογικών, χημικών και φυσικών επιστημών στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, τεχνολογία των αλιευμάτων, βιοτεχνολογικές εφαρμογές των προϊόντων που προέρχονται από το υδάτινο περιβάλλον, καθώς και στην αξιολόγηση, αξιοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του περιβάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων.
Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στα εργαστήρια Χημείας, Βιολογίας, Γενετικής και Γενετικής Μηχανικής, Χημικής Ωκεανογραφίας, Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Ενόργανης Ανάλυσης και Βιοτοξινών, Φυσιολογίας και Εκτροφής Υδρόβιων Οργανισμών, Βιολογίας Ιχθύων, Ιχθυοκαλλιέργειας, Εκτροφής Οστράκων, Φυσικής Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Υδραυλικής, Υδατικής Ρύπανσης και Τοξικότητας, Φυτοπλαγκτού, Ενυδρειολογείας, Οικολογίας Εσωτερικών Υδάτων, Χημεία και Βιοτεχνολογία Υδάτινων Φυσικών Προϊόντων, Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας Αλιευμάτων, Χημείας και Τεχνολογίας Αντιρύπανσης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη ανάπτυξη και εφαρμογή της Έρευνας και Τεχνολογίας σε τομείς:
• Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Βιοτεχνολογίας
• Διαχείρισης, Διακίνησης, Ελέγχου Ποιότητας, Εμπορίας, Επεξεργασίας Αλιευμάτων
• Ελέγχου Ποιότητας Νερών, Υδάτινων Συστημάτων.
Ο τίτλος σπουδών οδηγεί σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα.
Περισσότερες πληροφορίες: Π.Δ. 312/2003 (Φ.Ε.Κ. 264/19.11.03/τ.Α’) (Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών) και URL: http://www.aqua.teithe.gr

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Ιχθυοκαλλιέργειες