Πτυχίο Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα έχουν αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής επιστήμης.
Όσον αφορά τα γενικά μαθησιακά αποτελέσματα οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών θα είναι σε θέση να:
- λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη ή ως επικεφαλής σε μια τεχνική ομάδα
- εφαρμόζουν αποτελεσματικά γραπτή και προφορική επικοινωνία τόσο σε τεχνικά όσο και σε μη-τεχνικά κείμενα και περιβάλλοντα, εντοπίζοντας και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βιβλιογραφικές πηγές
- κατανοούν την ανάγκη και είναι ικανοί να συμμετέχουν σε ενέργειες αυτο-κατευθυνόμενης συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης
- επιδεικνύουν υπευθυνότητα, ήθος και σεβασμό στη διαφορετικότητα και στο περιβάλλον κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους
- αξιολογούν τις επιπτώσεις των τεχνολογικών επιτευγμάτων της επιστήμης σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κοινωνικό και παγκόσμιο πλαίσιο
- δεσμεύονται για την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση.
Όσον αφορά τα ειδικότερα με την ηλεκτρονική επιστήμη μαθησιακά αποτελέσματα, οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών θα είναι σε θέση να:
- επιλέγουν και εφαρμόζουν τις γνώσεις των μαθηματικών και της επιστήμης του μηχανικού σε προβλήματα ηλεκτρονικής τεχνολογίας που απαιτούν την εφαρμογή κανόνων και σαφώς διατυπωμένων διαδικασιών και μεθοδολογιών
- διεξάγουν τυποποιημένες δοκιμές και μετρήσεις, διεξάγουν, αναλύουν και ερμηνεύουν πειραματικά δεδομένα και εφαρμόζουν πειραματικά αποτελέσματα για τη βελτίωση διαδικασιών
- εντοπίζουν, αναλύουν και δίνουν λύσεις σε ευρέως γνωστά προβλήματα ηλεκτρονικής τεχνολογίας
- μελετούν, σχεδιάζουν και παράγουν ηλεκτρονικά στοιχεία, διατάξεις, συσκευές και συστήματα
- εκπονούν μελέτες σχεδιασμού και παραγωγής, επιβλέπουν κατασκευές, συναρμολογούν, συντηρούν εγκαταστάσεις και χειρίζονται τον έλεγχο και τη λειτουργία διατάξεων, συσκευών και συστημάτων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των οπτικοακουστικών και ραδιοτηλεόρασης, των συστημάτων προστασίας και πυρασφάλειας, των ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης, των ηλεκτρονικών ισχύος, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των μικροελεγκτών, των δικτύων, των ενεργειακών τεχνολογιών, των ιατρικών οργάνων και των βιομηχανικών ηλεκτρονικών αυτοματισμών
- εκπονούν τεχνικές και οικονομοτεχνικές μελέτες και πραγματογνωμοσύνες στους παραπάνω τομείς
- εφαρμόζουν την τυποποίηση και πιστοποίηση ποιότητας των συσκευών και οργάνων που χρησιμοποιούνται στους παραπάνω τομείς
- οργανώνουν και διαχειρίζονται επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά και τις εφαρμογές τους στους παραπάνω τομείς
- διεξάγουν εφαρμοσμένη έρευνα στους παραπάνω τομείς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ έχει ως στόχο την άρτια κατάρτιση των φοιτητών του σε όλο το φάσμα των σύγχρονων τομέων της ηλεκτρονικής επιστήμης και ειδικότερα στους κλάδους των γενικών ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών, του υλικού και του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των δικτύων, των αυτοματισμών, των ενεργειακών τεχνολογιών και των υπηρεσιών.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 40 μαθήματα, τα οποία καλύπτουν μια ευρεία περιοχή γνωστικών αντικειμένων. Ανάλογα με το περιεχόμενό τους, τα μαθήματα διακρίνονται σε Γενικού Υπόβαθρου, σε Ειδικού Υπόβαθρου και σε μαθήματα Ειδίκευσης. Το πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνει αναγνωρισμένες κατευθύνσεις, αλλά τα μαθήματα που καλύπτουν μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή μπορούν να αποτελούν μια ειδίκευση/κατεύθυνση, την οποία ο φοιτητής θα παρακολουθεί στο σύνολό της με επιλογή του.
Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ εξάμηνα, από τα οποία το τελευταίο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Τα πρώτα επτά εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία των μαθημάτων, τα οποία είναι οργανωμένα σε διαλέξεις θεωρίας, ασκήσεις πράξης και εργαστηριακές ασκήσεις. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των ασκήσεων πράξης είναι υποχρεωτική. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να διαμορφώνει το προσωπικό του πρόγραμμα μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται 240 πιστωτικές μονάδες, σύμφωνα με όσα καθορίζονται διεθνώς για το συγκεκριμένο επίπεδο σπουδών. Οι 210 πιστωτικές μονάδες προέρχονται από τα μαθήματα και οι υπόλοιπες 30 από την πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία. Σημειώνεται ότι μια πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 25 ωρών και ότι σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με όσα ακολουθούνται διεθνώς για αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων (επικοινωνιακών, συμβουλευτικών) που καταστούν τους φοιτητές ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Σχέση με την απασχόληση

Με το Προεδρικό Διάταγμα 346/8.6.89 (ΦΕΚ 158/14.6.89 τ.Α) καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.