Πτυχίο Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ μπορούν να απασχοληθούν, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων, στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους γενικούς και εξειδικευμένους τομείς των οχημάτων. Αναλυτικότερα, με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά κατά τις σπουδές του, ο απόφοιτος του Τμήματος μπορεί να ανταποκριθεί στις ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες:
Α) Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα:
• Να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλα τα επίπεδα παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και εμπορίας σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και συνεργεία κατασκευής, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης, διαχείρισης και εμπορίας οχημάτων,
• να λειτουργεί αποτελεσματικά ως μέλος ή ως επικεφαλής μιας τεχνικής ομάδας,
• να εφαρμόζει αποδοτικά τη γραπτή και την προφορική επικοινωνία σε τεχνικά και μη-τεχνικά κείμενα ή περιβάλλοντα, εντοπίζοντας και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βιβλιογραφικές πηγές,
• να είναι ικανός για αυτοδύναμη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη,
• να διδάσκει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ή κατάρτισης για την κάλυψη διδακτικών αναγκών της ειδικότητάς του,
• να επιδεικνύει υπευθυνότητα, ήθος και σεβασμό στη διαφορετικότητα και στο περιβάλλον εργασίας,
• να αξιολογεί τις επιπτώσεις των τεχνολογικών επιτευγμάτων της επιστήμης στο συνεχώς εξελισσόμενο κοινωνικό και παγκόσμιο πλαίσιο,
• να δεσμεύεται για την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση,
• να ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.

Β) Ειδικότερα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:
• εντοπίζουν, αναλύουν και δίνουν λύσεις σε ευρέως γνωστά προβλήματα της τεχνολογίας οχημάτων,
• μελετούν, σχεδιάζουν στοιχεία, διατάξεις, συσκευές και διάφορα συστήματα οχημάτων,
• εκπονούν μελέτες σχεδιασμού και παραγωγής, επιβλέπουν κατασκευές, συναρμολογούν, συντηρούν εγκαταστάσεις και ελέγχουν τη λειτουργία διατάξεων, συσκευών και συστημάτων στον τομέα των οχημάτων,
• αναπτύσσουν και εφαρμόζουν στην πράξη σύγχρονες μεθόδους κατεργασιών και διαμορφώσεων.
• οργανώνουν, επιβλέπουν, επεξεργάζονται και αξιολογούν εργαστηριακές μετρήσεις και πειράματα σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς τους,
• οργανώνουν την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής με τη βοήθεια Η/Υ,
• επιλέγουν και εφαρμόζουν τις γνώσεις των μαθηματικών και της επιστήμης του μηχανικού σε προβλήματα τεχνολογίας οχημάτων, με την εφαρμογή κανόνων και τεκμηριωμένων διαδικασιών και μεθοδολογιών,
• μετέχουν σε εξεταστικές επιτροπές για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγελμάτων που αφορούν τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων,
• μετέχουν σε εξεταστικές επιτροπές για την έκδοση αδειών στους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών (Σχολές Οδηγών) και αδειών οδήγησης οχημάτων, καθώς και σε επιτροπές τεχνικού ελέγχου οχημάτων,
• διενεργούν τεχνικές και οικονομοτεχνικές μελέτες σχετικές με το εύρος εφαρμογής των οχημάτων, μελέτες πραγματογνωμοσύνης και εκτιμήσεων ζημιών, υπολογισμού κυβισμού κινητήρων και μετατροπών οχημάτων κ.ά.

Περαιτέρω πληροφορίες

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων είναι οκτώ (8) εξάμηνα, όπως προβλέπεται από την τελευταία αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο 2010. Ο προσανατολισμός των σπουδών στην εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων, με επαρκή θεωρητική μόρφωση, εργαστηριακή και πρακτική εξάσκηση, ανακλάται στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, ομαδικές ή ατομικές εργασίες, πτυχιακές εργασίες και εκπόνηση μελετών. Επίσης, προβλέπονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις παραγωγής και επισκευής οχημάτων ή επιμέρους τμημάτων οχημάτων και μηχανισμών, όπως κινητήρες, συστήματα μετάδοσης κίνησης, κ.ά. Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών δομήθηκε με βάση το φόρτο εργασίας του φοιτητή, από τον οποίο προκύπτουν στη συνέχεια οι διδακτικές μονάδες ECTS κάθε μαθήματος, ήτοι 30 μονάδες αυστηρά ανά εξάμηνο. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Άλλωστε, πρόκειται για το μοναδικό Τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με αποκλειστικό γνωστικό αντικείμενο τα οχήματα, εκπαιδεύοντας φοιτητές που θα στελεχώσουν τον τομέα του αυτοκινήτου της χώρας. Στην παρούσα φάση, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ευρίσκεται πάλι σε φάση αναθεώρησης από σχετική 6-μελή επιτροπή, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ακαδημαϊκή πιστοποίησή του από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση).

Σχέση με την απασχόληση

Σύμφωνα με το Π.Δ. 43/1989 (Φ.Ε.Κ. 20/25-1-89, τ. Α') που ορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος, αυτοί απασχολούνται ως υπεύθυνα στελέχη σε όλο το φάσμα των εφαρμογών σχετικά με χερσαία οχήματα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.