Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου: α) Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε., β) Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΤΕΙΘ παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά, εκπονούν ασκήσεις πράξης και πτυχιακή εργασία και ασκούνται πρακτικά σε επιχειρήσεις του κλάδου τους. Έτσι, μπορούν να κατανοούν και να αναλύουν τα προβλήματα που αφορούν τις Κατασκευές Τεχνικών Έργων, τις νομοθετικές τους ρυθμίσεις, τους ρόλους και τα καθήκοντα όλων των εμπλεκομένων, να αναπτύσουν κριτική σκέψη και υπεύθυνη επιστημονική και επαγγελματική συμπεριφορά.
Επίσης, μπορούν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, να εφαρμόζουν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνολόγους, τη μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας και της επιστήμης στα παρακάτω αντικείμενο της ειδικότητάς τους:
Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, όπως κτιριακών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών, γεωτεχνικών, περιβάλλοντος, προϋπολογισμού και κοστολόγησης, ασφάλειας των εργαζομένων και άλλων, πραγματογνωμοσύνες, έρευνα αγοράς, δημοπρασίες και διαγωνισμούς, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κ.ά.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΤΕΙΘ μπορούν ειδικότερα να απασχολούνται στους παρακάτω επαγγελματικούς τομείς και δραστηριότητες:
α) Στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων Τεχνικών Έργων, όπως οικοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών, γεωτεχνικών, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ασφάλειας των εργαζομένων στις κατασκευές και άλλων, είτε μεμονωμένα, ανάλογα με τον βαθμό της εμπειρίας τους και το μέγεθος του έργου, είτε σαν μέλη οργανωμένων μελετητικών ομάδων ή γραφείων ή υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.
β) Στην οργάνωση τεχνικών έργων και ανάληψη καθηκόντων υπεύθυνου τεχνικού ασφαλείας στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους.
γ) Στην οργάνωση εργαστηρίων και ικανότητα συλλογής και ανάλυσης εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε εργαστήρια της ειδικότητάς τους, όπως αντοχής και ποιότητας υλικών, εδαφομηχανικής, υδραυλικής και υδραυλικών έργων, καθαρισμού λυμάτων, προστασίας περιβάλλοντος, απόθεσης απορριμμάτων, οπλισμένου σκυροδέματος και άλλων.
δ) Στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους παραπάνω τομείς της ειδικότητάς τους.

Σχέση με την απασχόληση

Το προσόν απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.