Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Φροντίδα στον Σακχαρώδη Διαβήτη". Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Ο κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο αντικείμενο της διαχείρισης και φροντίδας ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών.
Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες για την επίλυση απλών, σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στο πεδίο της διαχείρισης και φροντίδας ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.
Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετα σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απλές, σύνθετες και επείγουσες καταστάσεις υγείας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει στόχο την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώνουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη και να συμβάλλουν ουσιαστικά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα υγείας. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που άπτονται του αντικειμένου. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα (119746/Ε5/4-10-2012(ΦΕΚ 2802/17-10-2012) Υπουργική Απόφαση).

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.