Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Βιο−Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών". Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολή Eπαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση στις Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των εφαρμογών των μοριακών επιστημών και διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με την αγορά εργασίας. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων και εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους: α) Κύκλος θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων. β) Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης, γ) Εκπαίδευση στην ερευνητική σκέψη και πρακτική στον τομέα της ανάπτυξης και εφαρμογής μοριακών τεχνικών με Πρακτική άσκηση και εκπαίδευση: 1) στις διαδικασίες ανάπτυξης− προσαρμογής στις διάφορες διαγνωστικές ανάγκες, 2) στον ποιοτικό έλεγχο και 3) στην εφαρμογή εργαστηριακών τεχνικών και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Βιο-ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών"(ΦΕΚ 3353/12-12-2014) συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η λειτουργία του αναμένεται να αρχίσει τον Μάιο 2015.
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις-δεξιότητες στις ενότητες: Μοριακή Βιολογία, Κλινική & Μοριακή Γενετική, Μοριακή Κυτταρολογία, Κλινική & Μοριακή Βιοχημεία, Μοριακή Κυτταρογενετική, Κλινική Χημεία, Μοριακή & Κλινική Φαρμακολογία, Εφαρμοσμένη Φυσιολογία - Εξωσωματική γονιμοποίηση, Γενετική μικροβίων, παρασίτων, μυκήτων -Αντιμικρoβιακή θεραπεία, Μοριακή & κλινική ιολογία, Γονιδιωματική & Πρωτεωμική στην προγνωστική Ιατρική, Βιοτεχνολογία & εφαρμογές της, Βιοστατιστική-Βιοπληροφορική, Υγιεινή & ασφάλεια εργασίας στο εργαστήριο, Μηχανισμοί μεταλλαξιγένεσης-καρκινογένεσης, Πρόγραμμα μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου για τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων, Είσοδος στην αγορά εργασίας-Εργασιακές σχέσεις, Βιο-Ιατρικές εφαρμογές στην υγεία, Μοριακή προ-/μετα-γεννητική διάγνωση ασθενειών- Συμμετρίες και Μοριακή Θερμοδυναμική βιομορίων, Κυτταρο- και ιστοκαλλιέργειες-Θρεπτικά υλικά, Βιοτεχνολογία-DNA-Διαγονιδιακά ζώα, Βιοηθική στην ιατρική-Κλωνοποίηση, Γονιδιακή θεραπεία και οι βιοιατρικές εφαρμογές της, Ανοσοβιολογία Ανοσογενετική και ασθένειες, Ογκολογία-Αντικαρκινική θεραπεία, Διαγνωστική μοριακή ανοσοϊστοχημεία, Ανατομική-Ιστολογία, Επιγενετική- Φαρμακογονιδιωματική, Συγγραφή/δημοσίευση εργασιών κ.ά.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.