Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων". Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Γνώσεις: Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ο απόφοιτος θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος αντικείμενα που αναφέρονται σε προχωρημένες μεθόδους Στατιστικής και Στατιστικού Ελέγχου διεργασιών και ανάπτυξης νέων τροφίμων, σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε θέματα οργάνωσης συστημάτων παραγωγής, σχεδιασμού επιχειρηματικών πόρων, νομοθεσίας τροφίμων και ορθής εργαστηριακής πρακτικής, προχωρημένες τεχνικές εξέτασης και ενόργανης ανάλυσης τροφίμων.
Δεξιότητες: Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του στο ΠΜΣ, ο απόφοιτος θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί αναλυτικές συσκευές ελέγχου τροφίμων τεχνολογίας αιχμής, να επεξεργάζεται τα εργαστηριακά δεδομένα και να τα αξιοποιεί στην ασφάλεια και τον ποιοτικό έλεγχο, να εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων, να συντάσσει εγχειρίδια ποιότητας και ασφάλειας, ορθής εργαστηριακής πρακτικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, να εφαρμόζει και να αξιοποιεί λογισμικά προγραμματισμού παραγωγής και επιχειρηματικών πόρων, να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να εφαρμόζει τις νεώτερες οδηγίες στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία τροφίμων.
Ικανότητες: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, ο απόφοιτος αναμένεται να αναλάβει από θέσεις ευθύνης την ανάπτυξη, διαχείριση και συντονισμό τομέων που αναφέρονται στα Συστήματα Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων και Προγραμματισμού Παραγωγής, να επικαιροποιεί τα Συστήματα αυτά, να αποτιμά την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Να εμπνέει εμπιστοσύνη και κύρος στους συνεργάτες του με τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει ηγετικές πρωτοβουλίες σε προβλήματα που χρήζουν άμεσης και υπεύθυνης λύσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης, μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων στους κλάδους της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων που αναφέρονται στη Διαχείριση της Ποιότητας, την Οργάνωση της Παραγωγής και την Ασφάλεια των Τροφίμων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εκπαίδευση των φοιτητών περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων με γνωστικά αντικείμενα την Προχωρημένη Στατιστική Επιστήμης Τροφίμων, το Στατιστικό Έλεγχο Διεργασίας / Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Προϊόντος, την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική, τη Νομοθεσία Τροφίμων, τις Προχωρημένες Μεθόδους Εξέτασης των Τροφίμων, τις Εργαστηριακές Ασκήσεις Ενόργανης Ανάλυσης Τροφίμων, τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001 και ISO22000), τα Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14000), το Σχεδιασμό και Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής και τα Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων. Η εκπαίδευση των φοιτητών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Επεξεργασία τροφίμων