Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου". Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στοχεύει σε μαθησιακά αποτελέσματα που θα καθιστούν τους απόφοιτους ικανούς να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα γνώσεων για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και προκλήσεων στο εργασιακό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, τα μαθησιακά αποτελέσματα αποσκοπούν στην ενίσχυση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης των φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως επίσης και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται σε φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι:
- Έχουν επιδείξει γνώση και κατανόηση των Ευφυών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Διαδικτύου, η οποία εξασφαλίζει την υποδομή για πρωτοτυπία στην ανάπτυξη Ευφυών Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών και της υψηλής επίδοσής τους, συχνά εντός ενός ερευνητικού πλαισίου.
- Έχουν την ικανότητα να ενιαιοποιήσουν γνώση και να χειριστούν πολυσύνθετα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, σχετικά με τη μελέτη της σχεδίασης και της ανάπτυξης ευφυών διαδικτυακών συστημάτων υπολογιστών και ευφυών υπολογιστικών περιβαλλόντων στο διαδίκτυο.
- Μπορούν να διατυπώσουν κρίσεις σε θέματα επιλογής ευφυών αλγορίθμων και τεχνολογιών σε προβλήματα και εφαρμογές στο διαδίκτυο με ελλιπή ή περιορισμένη πληροφορία, οι οποίες όμως συμπεριλαμβάνουν την ειδική εφαρμογή των γνώσεων και των κρίσεων τους.
- Μπορούν να μεταδώσουν τα συμπεράσματα και τις επιλογές τους σε θέματα ευφυών συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς και τη γνώση και τη λογική στην οποία αυτά στηρίζονται, καθαρά και με σαφήνεια.
- Έχουν τις ικανότητες μάθησης που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να σπουδάζουν και να διεξάγουν έρευνα στον τομέα των Ευφυών Διαδικτυακών Τεχνολογιών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) παρέχει προωθημένες γνώσεις σε προηγμένες τεχνολογίες της Πληροφορικής που έχουν σχέση με Ευφυείς Διαδικτυακές Εφαρμογές.
Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Υπολογιστική Νοημοσύνη και τις Ευφυείς Τεχνολογίες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη Ευφυών Διαδικτυακών Εφαρμογών.
Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:
α) την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς που σχετίζονται με την Πληροφορική, ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους του τομείς που άπτονται των ευφυών τεχνολογιών.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών δεν συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.