Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης". Παιδαγωγικό Τμήμα. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι ένα πρόγραμμα σπουδών δια του οποίου επιδιώκεται η σε βάθος επιστημονική διερεύνηση και εξέταση θεμάτων, προβληματισμών και συνδυασμών οργανωτικών, σχεδιαστικών, ελεγκτικών, διαχειριστικών και αξιολογικών παραμέτρων, με επίκεντρο τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές διεργασίες σε διάφορους κρατικούς και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).
Έχει ως αντικείμενο των παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στις Επιστήμες της Αγωγής επιδιώκοντας οι πτυχιούχοι του να εξοικειωθούν και να εδραιώσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε καινοτομίες των Επιστήμων της Αγωγής και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική και σχολική οργάνωση, διαχείριση και ηγεσία, καθώς και στη δημιουργία πρωτοποριακών διοικητικών εκπαιδευτικών μοντέλων. Περαιτέρω, να συμβάλει στην προαγωγή της έρευνας και στη δημιουργία νέων καινοτόμων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Ειδικότερα επιδιώκει:
•την προετοιμασία και κατάρτιση εκπαιδευτικών στελεχών ανωτέρου βαθμού και επιπέδου
•την εξασφάλιση Διευθυντικών Στελεχών Διοίκησης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Βασικοί σκοποί του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
-Η συνθετική προσέγγιση θεωρίας, επιστημονικής μεθοδολογίας και στρατηγικών για την παραγωγή εφαρμοστέων εκπαιδευτικών πολιτικών και δράσεων.
-Η ενίσχυση των γνώσεων και των εμπειριών για την ηγεσία, την οργάνωση και τη διαχείριση καινοτομιών στη σχολική μονάδα.
-Η αξιοποίηση των σύγχρονων διεθνών ερευνητικών ευρημάτων σχετικά με την εκπαιδευτική οργάνωση και ηγεσία, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την ενσωμάτωση νέων πρακτικών στην εκπαιδευτική πολιτική.
-Η βελτίωση της κατανόησης των πρακτικών ηγεσίας σε κοινωνικό, πολιτισμικό και θεσμικό επίπεδο.
-Η αξιοποίηση των ΤΠΕ σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης τους για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων.
-Η εξοικείωση και κριτική θεώρηση σειράς πρακτικών για τη διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική μονάδα και στην εκπαιδευτική κοινότητα.
-Η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της αξιολόγησης για την αποτελεσματική οργάνωση του μαθησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος και της διασφάλισης της εκπαιδευτικής ποιότητας των σχολικών μονάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για την απονομή του τίτλου του Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη διπλωματική εργασία.
Μαθήματα:
Κάθε μάθημα μπορεί να αποτελεί μια ολοκληρωμένη ενότητα, αλλά μπορεί να είναι και το σύνολο δύο ή και περισσοτέρων συναφών ενοτήτων.
Συνοπτική λίστα μαθημάτων:
Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας
Εκπαιδευτική διοίκηση και διοίκηση σχολικών οργανισμών
Διασφάλιση ποιότητας
Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον
Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στην σχολική μονάδα
Αξιολόγηση-Αυτοαξιολόγηση Σχολικής μονάδας
Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση της εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική πολιτική
Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση
Διπλωματική εργασία

Οι διδακτικές ενότητες μπορούν να διαβαθμίζονται και να πραγματοποιούνται σε συνεργασία ή και παράλληλα μεταξύ των καθηγητών. Είναι επίσης δυνατόν οι διδακτικές ενότητες να συνοδεύονται από πρακτική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους Επιχειρήσεις, Σχολεία, Φορείς κλπ)

Κατά τα πρώτα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα διδάσκονται τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης ανά εξάμηνο. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο είναι 9.
Στο τέταρτο εξάμηνο του Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μονοήμερες ή διήμερες σεμιναριακές εκδηλώσεις καθώς και πρακτικές ασκήσεις που μπορεί να αποτελούν συνοδευτικό μέρος του προγράμματος και παράλληλα να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή τους εργασία, η οποία πιστώνεται με 30 διδακτικές μονάδες.
Οι σπουδές χωρίζονται σε ενότητες. Οι ενότητες αντιστοιχούν σε μονάδες μαθημάτων που καλύπτουν μέρος του τίτλου σπουδών.
Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται με εξέταση και βαθμολόγηση της επίδοσης

Οι επιδόσεις σε εργασίες και εξετάσεις αποδεικνύονται με την βοήθεια ενός συστήματος απόκτησης μονάδων. Η βάση υπολογισμού των μονάδων (ΠΜ.) είναι το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS).
Ο αριθμός των μονάδων αντιστοιχεί στην ποσοτική υποχρεωτική απαίτηση έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι όροι του προγράμματος σπουδών και εξετάσεων. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των παρουσιάσεων τόσο στην προετοιμασία τους, όσο και στην εκτέλεσή τους. Οι χρόνοι αυτοί αντιστοιχούν σε μονάδες επίδοσης.. Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων και η κατάθεση της πτυχιακής εργασίας οδηγούν στην λήψη πτυχίου.Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.